Com combatre la violència masclista a les organitzacions?

Imatge principal a portada: 
Les organitzacions que tinguin més de cinquanta persones contractades estan obligades a tenir un pla d’igualtat. Font: Eugenia Ifer.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

És important que els espais de feina siguin segurs per a totes les persones treballadores.

Totes les organitzacions tenen l’obligació de promoure condicions de feina que evitin la violència masclista, independentment del seu volum. A continuació, s’expliquen una gran varietat de qüestions que poden ajudar les entitats a combatre la violència masclista.

Imatges secundàries: 
Les organitzacions que tinguin més de cinquanta persones contractades estan obligades a tenir un pla d’igualtat. Font: Eugenia Ifer.
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes regula els protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les entitats. Font: Eugenia Ifer.
Subtitols: 
Quins mecanismes interns poden tenir les entitats?
Quins protocols ha de tenir l’organització?
Quins són els drets laborals que tenen les víctimes de violència masclista?
Continguts: 

Existeixen diferents mesures que són essencials per prevenir i abordar la violència masclista a les organitzacions.

 • És fonamental que les entitats posin èmfasi en la sensibilització i formació de la problemàtica. Tenir informació precisa i adequada sobre la violència masclista serveix perquè la plantilla pugui identificar i ajudar les possibles víctimes.
 • Que l’entitat tingui una resposta contundent a la problemàtica és crucial, per aquest motiu, és definitiu el fet de saber detectar situacions de violència masclista.
 • Finalment, altra acció rellevant que poden fer les organitzacions és donar prioritat a la contractació de dones víctimes de violència masclista. És molt important per al desenvolupament personal i professional i per aconseguir un canvi de vida que aquestes dones puguin accedir al mercat laboral.

Hi ha dos documents que poden tenir les organitzacions per prevenir i combatre la violència masclista.

Per una banda, està el pla d’igualtat, regulat pel Reial Decret 901/2020 el qual indica que totes les entitats que tinguin més de cinquanta persones treballadores estan oblidades a tenir-ne un. Independentment del nombre de persones treballadores és una eina clau per treballar en espais segurs de feina. El pla d’igualtat ha de tenir un apartat que desenvolupi mesures específiques sobre a lluita contra la violència masclista.

Finalment, també està el protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’entitat, que està regulat per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Totes les organitzacions amb personal contractat estan obligades a tenir-ne un. Així mateix, el protocol pot tenir un apartat voluntari que profunditzi sobre la violència zero a les entitats.

És important que les entitats sense afany de lucre coneguin els drets laborals que tenen les dones víctimes de violència masclista. La regulació dels drets estan recollits en la Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

 • Reducció de la jornada: podrà fer-ho segons les seves necessitats amb la disminució proporcional del salari.
 • Reordenació del temps de feina: podrà adaptar l'horari o utilitzar altres maneres d'ordenació del temps de feina.
 • Canvi del centre de feina: si la treballadora necessita canviar el lloc de residència, tindrà dret preferencial (dins del mateix grup professional) en un altre centre de feina de l’organització. Així mateix, l’entitat està obligada a informar-la sobre les vacants existents del mateix grup professional.
 • No penalització per absències o faltes puntals: si les faltes o absències estan justificades per els serveis socials o salut no podran ser motiu d’acomiadament disciplinari.
 • Suspensió de la relació laboral: la treballadora té dret a suspendre la relació laboral i tenir prestació per desocupació (sempre que compleixi amb els requisits necessaris) i que el lloc de feina quedi reservat surant sis mesos, ampliables en períodes de tres mesos, fins a divuit per resolució judicial.
 • Extinció del contracte: les treballadores víctimes de violència masclista podran demanar la baixa voluntària sense perdre el dret a la prestació. Així mateix, cal destacar que si l’entitat acomiada una treballadora que exerceixi el dret a les anteriors situacions, es pot enfrontar a accions judicials i que quedi anul·lat l’acomiadament.

field_vote: 

Què és el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR)?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva.
Autor/a: 
Cristina Costa Siles
Resum: 

El Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR) és un registre públic electrònic que ha entrat en vigor recentment i que neix amb la voluntat de centralitzar les dades relacionades amb la titularitat real de les fundacions i entitats socials.

El 19 de setembre de 2023 va entrar en vigor el Reial decret 609/2023, d’11 de juliol, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), un instrument públic que té per objectiu recollir i centralitzar la informació relacionada amb la titularitat real de les entitats jurídiques a Espanya.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva.
 Font: Canva.
Subtitols: 
En què consisteix l'RCTIR?
Qui s’ha d’inscriure l'RCTIR?
Quines dades s'inclouran l'RCTIR?
Qui pot accedir a les dades de l'RCTIR?
Quines són les sancions per incomplir les obligacions de l'RCTIR?
Continguts: 

L'RCTIR és un registre públic electrònic gestionat per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, organisme pertanyent al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya. L’eina, que va entrar en vigor el 19 de setembre de 2023, permetrà centralitzar tota aquella informació relacionada amb la titularitat real d’entitats jurídiques a l’estat.

La creació de l'RCTIR neix de les disposicions addicionals tercera i quarta de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Segons la informació que recull aquesta normativa, la finalitat és protegir la integritat del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica, i també vetllar per la transparència.

En el cas del tercer sector, a partir d’ara, quan es creï una nova fundació o entitat, s’haurà de comunicar via electrònica la seva titularitat real en el termini d’un mes. Segons la disposició addicional tercera, en el cas d’aquelles ja existents, el traspàs de les dades serà responsabilitat dels registres de fundacions en l’àmbit estatal o autonòmic, que tindran un termini de nou mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret 609/2023.

Tal com especifica el Reial decret 609/2023, d’11 de juliol, totes aquelles fundacions i entitats que tinguin la seu de la seva direcció efectiva o la seva activitat principal a Espanya, així com aquelles que estiguin administrades o gestionades per persones físiques o jurídiques residents o establertes a Espanya, hauran de constar a l'RCTIR.

En termes de titularitat real, en el cas de les fundacions la Llei 10/2010, de 28 d’abril, recorda que tenen aquest tipus de consideració aquelles persones naturals que posseeixin o controlin un 25% o més dels drets de vot del patronat. Si no es compleix aquest criteri, la titularitat real recaurà en les persones que formen part del patronat. En el cas de les entitats, la titularitat serà d’aquelles persones naturals que formen part de l’òrgan de representació establert. Si no es compleixen els criteris esmentats, la titularitat real recaurà en les persones membres del patronat

En cas que es produeixin canvis en la propietat, caldrà que es comuniquin a l'RCTIR en un termini de deu dies. Cada mes de gener, a més, s’haurà de presentar una declaració anual que confirmi si hi ha hagut canvis en la propietat o no.

L’article 4 del Reial decret 609/2023 especifica les dades que cal incloure sobre les persones jurídiques (fundacions i entitats) al registre:

 • Nom i cognoms de la persona física que té la possessió o control de la fundació o entitat.
 • Data de naixement.
 • Document identificatiu. Sempre que siguin persones amb nacionalitat espanyola o residents a Espanya, caldrà que incloguin el document expeditiu de l’Estat espanyol.
 • País d’expedició del document identificatiu, en cas de no utilitzar-se el DNI o la targeta de resident a Espanya.
 • País de residència.
 • Criteri que qualifica la persona amb la titularitat real.
 • Adreça de correu electrònic vàlida per poder rebre possibles notificacions.

El Reial decret 609/2023 estableix que les dades de l'RCTIR seran accessibles, gratuïtes i sense restriccions per a les autoritats amb competències de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de finançament del terrorisme, blanqueig de capitals i els seus delictes precedents, tant nacionals com d’altres estats membres de la Unió Europea.

També hi podran tenir accés les persones que consten amb la titularitat real de l’entitat o fundació, així com aquells mitjans de comunicació o organitzacions civils que tractin la prevenció i la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En aquests dos últims casos, caldrà que enviïn una petició prèvia a l'RCTIR.

El Reial decret 609/2023 assenyala que l’incompliment de l’obligació d’identificació i informació a l'RCTIR comportarà una infracció administrativa. El Ministeri de Justícia serà l’encarregat de determinar-ne la seva gravetat i aplicar les sancions corresponents.

Com s’ha mencionat amb anterioritat, l'RCTIR és una eina essencial per promoure la transparència, lluitar contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme o d’altres activitats econòmiques delictives.

Per tal de complir amb la normativa, és necessari que les entitats del tercer sector tinguin en compte l'RCTIR. Per resoldre dubtes sobre aquestes qüestions es pot accedir als serveis d'assessorament.

field_vote: 

Què cal saber sobre les revisions del pla d’igualtat?

Imatge principal a portada: 
Les entitats que tinguin més de cinquanta persones contractades estan obligades a tenir un pla d’igualtat. Font: Eugenia Ifer.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El pla d’igualtat és una eina clau per millorar la igualtat de gènere en les entitats.

El pla d’igualtat serveix per establir les mesures necessàries per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins d’una organització.

Imatges secundàries: 
Les entitats que tinguin més de cinquanta persones contractades estan obligades a tenir un pla d’igualtat. Font: Eugenia Ifer.
El període de vigència del pla d’igualtat es pot pactar amb les parts negociadores, però en cap cas pot superar els quatre anys. Font: Eugenia Ifer.
Subtitols: 
Què ha de tenir un pla d’igualtat?
Quines organitzacions estan obligades a tenir un pla d’igualtat?
Quines revisions cal fer?
Continguts: 

Tal com indica l’article 8.2 del Reial Decret 901/2020, els plans d'igualtat contindran un conjunt ordenat de mesures avaluables adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació. A continuació, s’explica l’estructura bàsica que han de tenir els plans d’igualtat:

 • Determinació de les parts implicades en el pla d’igualtat.
 • Àmbit personal, territorial i temporal.
 • Informe del diagnòstic de situació de l'organització.
 • Resultats de l'auditoria retributiva, així com la vigència i periodicitat segons el que indica el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.
 • Definició d'objectius qualitatius i quantitatius del pla.
 • Descripció de mesures concretes i termini d'execució, així com disseny d'indicadors que permetin determinar l'evolució de cadascuna de les mesures.
 • Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació dels objectius i de les mesures.
 • Calendari d'actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures establertes.
 • Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
 • Composició i funcionament de la comissió d’igualtat encarregada del seguiment, avaluació i revisió periòdica del pla d'igualtat.
 • Procediment de modificació, inclòs el procediment per solucionar les possibles discrepàncies que poguessin sorgir en l'aplicació, seguiment, avaluació o revisió.

Hi ha diferents situacions que poden obligar l’entitat a tenir un pla d’igualtat:

 • Des del 7 de març del 2022, totes les organitzacions que tinguin més de cinquanta persones treballadores estan obligades a tenir un pla d’igualtat. És important que l’entitat sàpiga com ha de computar la plantilla per identificar si ha d’elaborar el pla i així evitar possibles sancions.
 • En cas que el conveni col·lectiu de l’entitat obligui a tenir un.
 • En cas que l’autoritat laboral hagués acordat amb l’organització tenir un pla d’igualtat a partir d’un procediment sancionador.

Així mateix, disposar-ne d’un pla d’igualtat ajuda les entitats a millorar la seva reputació i crear uns entorns de feina més igualitaris i ètics.

Pel que fa a les revisions, hi ha diferents circumstàncies que poden dur l’organització a necessitar o estar obligada a fer revisions del seu pla d’igualtat.

Per una banda, si la llei estableix l’obligatorietat de la revisió:

 • En cas que el calendari del pla d’igualtat hagi establert que és necessari.
 • Si la Inspecció de Treball i Seguretat Social considera que el pla és inadequat.
 • En cas que hi hagi una fusió o modificació als estatuts jurídics de l’organització.
 • Si es produeix una modificació significativa en la plantilla de l’entitat o el sistema retributiu.
 • En cas que l’organització sigui condemnada per discriminació directa o indirecta per raó de sexe.

Així mateix, i sense que l’organització estigui obligada per llei, hi ha situacions on l’entitat pot necessitar fer revisions del seu pla. Ja sigui perquè es vol afegir informació, reorientar-lo, corregir-lo o treure o afegir alguna mesura.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la igualtat en l'àmbit laboral o altres qüestions relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre l'excedència voluntària

Imatge principal a portada: 
Al ser una excedència voluntària, la persona la podrà demanar sense necessitat d’especificar els motius d'aquesta. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo
Resum: 

L'excedència voluntària és una de les maneres com les persones treballadores poden deixar la seva feina.

L’excedència voluntària és el cessament de la relació laboral que una persona treballadora decideix de manera voluntària. Aquesta situació es troba regulada a l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors. "L'excedència pot ser voluntària o forçosa.

Imatges secundàries: 
Al ser una excedència voluntària, la persona la podrà demanar sense necessitat d’especificar els motius d'aquesta. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Tot i que és recomanable que s’indiqui en situacions com la cura de familiars o de tercers. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.
Subtitols: 
Qui pot demanar-la i durant quant de temps?
Com es demana l’excedència voluntària?
Què succeeix amb les persones treballadores durant l'excedència voluntària?
Què s’ha de fer per tornar a la feina després d’una excedència voluntària?
Continguts: 

El punt 2 de l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors estableix que per poder demanar l’excedència voluntària, la persona treballadora ha de tenir una antiguitat mínima d’un any. Aquesta condició pot ser millorada segons els diferents convenis col·lectius.

D’altra banda, aquest article també estableix que la situació d’excedència voluntària haurà de tenir una durada mínima de quatre mesos i una màxima de cinc anys. En tot cas, i tal com succeïa amb l’antiguitat mínima exigible, aquesta durada pot ser modificada, en benefici de les persones treballadores, a través dels convenis col·lectius.

Encara que es pot demanar tant oralment com per escrit, és convenient optar per la segona opció, perquè quedi constància per escrit de les possibles particularitats de l'excedència. L'escrit ha de notificar de manera específica la duració exacta de l’excedència i la data de començament. Tot i que no existeix un període de preavís per sol·licitar l’excedència, habitualment s’acostuma a demanar un mes abans. L’entitat haurà de respondre també per escrit la demanda de la persona treballadora, i si reuneix tots els requisits exigibles, acceptar obligatòriament la sol·licitud.

No és necessari que la persona treballadora indiqui els motius de l’excedència, tot i que sol ser recomanable que s’expliqui si es tracta de situacions com ara la cura de familiars o la de terceres persones.

Les persones que demanin una excedència voluntària en el moment de deixar l’entitat poden rebre la liquidació de vacances i pagues extres. La quitança no és obligatòria, tot i que existeix el costum de pagar-la per si no torna a l’entitat.

La persona en situació d’excedència voluntària pot treballar en altres entitats o empreses, però no té dret a percebre la prestació d’atur, a menys que sigui generada per la nova feina.

Així mateix, cal destacar que el període durant el qual la persona es troba en situació d’excedència voluntària no computarà a efectes d’antiguitat a l’entitat.

L’Estatut dels Treballadors deixa molt clar que no hi ha reserva del lloc de feina. L’article 43.5 diu que “el treballador excedent conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants de la mateixa categoria a la seva o similar que hi hagi o es produeixin a l'empresa”. Sí que existeix reserva del lloc de feina quan es tracti d’una excedència per cura de fills o filles (en aquest cas es reserva el lloc un any) o quan el conveni col·lectiu estableixi aquesta situació.

La persona treballadora haurà de comunicar la finalització d’una excedència voluntària amb un mes d’antelació si vol reincorporar-se abans que finalitzi. Sigui com sigui, en el moment del reingrés es poden donar tres situacions:

 • Reingrés: l’entitat accepta i ofereix a la persona treballadora el seu lloc de feina o un de similar categoria.
 • L’entitat no accepta, però no es nega al reingrés. Es pot donar en el cas que no hi hagi vacants. En aquest cas, no es dona per finalitzada la relació laboral.
 • L’entitat no accepta i es nega al reingrés. La negació ha de ser expressa i, en aquest cas, i si existeixen vacants, la persona treballadora pot demandar l’entitat per acomiadament.
field_vote: 

Com es gestiona la videovigilància a les entitats del tercer sector?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva.
Autor/a: 
Suport Tercer Sector
Resum: 

La videovigilància ha esdevingut una eina fonamental per a les entitats del tercer sector a l'hora de garantir la seguretat del personal que hi treballa, de les persones voluntàries i de les beneficiàries dels seus programes.

La videovigilància s'ha convertit en una eina fonamental per a les entitats del tercer sector a Catalunya. Aquestes organitzacions, que inclouen des d'associacions sense ànim de lucre fins a fundacions, sovint fan servir la videovigilància per protegir els seus recursos, instal·lacions i, en alguns casos, per garantir la seguretat del personal que hi treballa, de les persones voluntàries i de les beneficiàries dels seus programes.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva.
 Font: Canva.
Subtitols: 
Què entenem per vídeovigilància?
Quina normativa regula la videovigilància a l'estat espanyol?
Criteris a tenir en compte
Continguts: 

La vídeovigilància és un sistema de seguretat que utilitza càmeres de vídeo per gravar i monitorar imatges en temps real. Es pot utilitzar en una gran varietat d'entorns, com ara espais públics, llocs de treball i instal·lacions privades.

Les entitats del tercer sector poden beneficiar-se de la vídeovigilància a l'hora d'identificar persones sospitoses, recollir proves i garantir la seguretat de les seves instal·lacions per a les persones treballadores, voluntàries i usuàries. Per exemple, les organitzacions que treballen amb persones vulnerables, com ara els infants o les persones grans, poden utilitzar la vídeovigilància per detectar i prevenir abusos.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, estableix els requisits en matèria de tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres de videovigilància, incloent-hi l'obligació d'informar, en tot moment, que un espai disposa d'aquest sistema de gravació.

Concretament, l'apartat f de l'article 6.1 del RGPD informa que "la licitud del tractament és necessària per a la satisfacció d'interessos legítims perseguits per la persona responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de la persona interessada que requereixin de la protecció de dades personals, en particular quan la persona interessada sigui un infant".

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) estableix un seguit de criteris a l'hora de comptar amb sistemes de vídeovigilància en l'entorn laboral en matèria de protecció de dades personals:

 • Legitimació: es tindrà en compte el dret a la intimitat i a la imatge de les persones treballadores i voluntàries.
 • Dret a la informació: les entitats del tercer sector han de comunicar l'existència d'un sistema de vídeovigilància a través de cartells informatius. A més, les persones treballadores, voluntàries i la representació sindical també hauran de ser informades pels canals d'informació oficials de l'entitat en qüestió. Això implica proporcionar informació detallada sobre la finalitat de la videovigilància i com s'utilitzaran les imatges captades. A més, cal assegurar-se que les càmeres no captin més imatges de les necessàries per a les finalitats declarades.
 • Instal·lació: les càmeres només poden captar imatges d'aquelles zones indispensables pel control laboral i mai podran ubicar-se en espais com lavabos, vestuaris o zones de descans de les persones treballadores i voluntàries.
 • Sistema de gravació i visualització d'imatges: una persona autoritzada podrà accedir al visionat de les imatges. El sistema de gravació s'ubicarà en una zona vigilada i d'accés restringit. Les imatges estaran disponibles durant un mes des de que van ser gravades. La petició d'imatges per les forces i cossos de seguretat de l'estat espanyol es realitzaran en el marc d'actuacions judicials o policials.

És important que les entitats del tercer sector coneguin i compleixin amb aquests criteris per assegurar un ús adequat de la videovigilància dins del marc legal. Per resoldre dubtes sobre aquestes qüestions es pot accedir als serveis d'assessorament.

field_vote: 

Què és l’estrès laboral i com es pot prevenir?

Imatge principal a portada: 
És crucial que les persones treballadores puguin desconnectar de la feina per no tenir estrès laboral. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

L’estrès laboral pot suposar grans costos personals i econòmics a les persones treballadores, l’organització i l’Administració pública.

Segons l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut a la Feina la meitat de les persones treballadores consideren que l’estrès és comú als llocs de feina. Així mateix, és un element que causa la pèrdua de la meitat de les jornades laborals.

Imatges secundàries: 
És crucial que les persones treballadores puguin desconnectar de la feina per no tenir estrès laboral. Font: Canva.
La meditació pot ajudar a combatre l’estrès laboral. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és l’estrès laboral?
Quines conseqüències té?
Com es pot prevenir?
Continguts: 

L’estrès laboral normalment s’ocasiona quan les persones treballadores tenen la vivència que la relació del rendiment que es demana amb els recursos (temps, eines, capacitats o formació) de què disposen està descompensada. Així mateix, també pot ser causada per conflictes laborals o condicions laborals i de conciliació precàries, entre d’altres.

Tot i que tenir un grau d’estrès ha sigut clau per al desenvolupament i supervivència de l’ésser humà, és crucial que els departaments laborals i de prevenció de riscos entenguin que si les persones treballadores estan exposades a un nivell d’estrès elevat i constant en el temps tindrà efectes negatius en la seva salut i en l’organització. Per aquest motiu, és important que tinguin present quines són les conseqüències de l’estrès laboral i com es poden prevenir i combatre.

Respecte a les conseqüències de l’estrès laboral, cal diferenciar entre les implicacions que té per a les persones treballadores, a les entitats i a l’Administració pública.

Pel que fa a les treballadores i treballadors, aquesta realitat es caracteritza per portar la persona al límit, provocant esgotament mental i físic. A continuació, s’expliquen algunes de les respostes de l’organisme:

 • Trastorns mentals: ansietat, addicions, depressió, trastorns del son o fòbies, entre d’altres.
 • Malalties físiques: migranyes, hipertensió arterial, arrítmies cardíaques, úlceres gastrointestinals, dificultat en la respiració, dolor crònic o trastorns immunològics, entre d’altres.

Per a les organitzacions i l’Administració pública, suposa un gran cost administratiu, logístic i econòmic, ja que moltes persones treballadores necessiten la baixa a causa de les patologies causades per l’estrès laboral.

Per tal d’aconseguir prevenir l’estrès laboral, les organitzacions poden treballar des de diferents àmbits. Seguidament, s’expliquen algunes actuacions que poden desenvolupar les entitats:

 • Assegurar-se que la política corporativa de l’organització va en consonància amb la cura de les persones treballadores i que no potencia situacions ni climes laborals que afavoreixin l’estrès.
 • Revisar les distribucions de les càrregues de feina, per assolir que siguin equitatives i que les persones treballadores tinguin els recursos necessaris per desenvolupar-les.
 • Garantir la desconnexió digital i vetllar perquè es facin el menor nombre d’hores extres possibles és essencial perquè les persones puguin descansar i recarregar energia.
 • Fomentar la conciliació és un factor clau perquè les persones treballadores puguin compaginar la vida laboral i personal (horaris flexibles, teletreball o guarderies, entre d’altres).
 • Invertir i fomentar la formació de la plantilla també permet que es puguin assumir noves tasques sense que sentin desemparades i sobrepassades.
 • Establir i fer difusió dels canals de comunicació segurs per explicar problemes o suggeriments relacionats amb la feina o el clima laboral.

Finament, l’entitat pot tenir un paper rellevant pel que fa a la gestió emocional del personal, oferint tallers sobre meditació, relaxació o habilitats socials.

field_vote: 

Quines són les bonificacions de la Seguretat Social per la conversió dels contractes temporals en indefinits?

Imatge principal a portada: 
Les bonificacions de la Seguretat Social poden ser durant tres anys o fins que acabi el contracte, depenent de la situació. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Per tal de fomentar la contractació indefinida, l’administració posa a disposició de les entitats una sèrie de bonificacions en la quota de la Seguretat Social.

La Llei 1/2023, de 10 de gener, estableix que a partir de l’1 de setembre de 2023 la Seguretat Social ha de beneficiar en les quotes de Seguretat Social les organitzacions que converteixin els contractes temporals en indefinits. A continuació, s’expliquen quins són els casos que tindran bonificació.

Imatges secundàries: 
Les bonificacions de la Seguretat Social poden ser durant tres anys o fins que acabi el contracte, depenent de la situació. Font: Canva.
L’administració busca disminuir la contractació temporal i els contractes temporals ja existents. Font: Canva.
Subtitols: 
Conversió del contracte temporal formatiu o de relleu
Conversió dels contractes de foment de treball o formatius per a persones amb discapacitat
Conversió del contracte de persones amb discapacitat contractades en Centres Especials de Treball (CET)
Continguts: 

Tot i que ja hi havia bonificacions en la conversió de contractes de formació, formació en alternança o de relleu en indefinits, per la Llei 3/2012, de 6 de juliol, la nova normativa amplia les bonificacions.

De tal manera, si el contracte que es converteix és el formatiu o el formatiu en alternança, l’entitat podrà percebre una bonificació de la cotització de 128 euros al mes durant tres anys, si la persona treballadora és home, i si és dona serà de 147 euros cada mes durant tres anys.

Pel que fa als contractes de relleu, es podrà accedir a una bonificació de 55 euros al mes durant tres anys, si és un home, i de 73 euros si és una dona.

En cas de conversió dels contractes de foment del treball o formatius per a persones amb discapacitat, la nova normativa ratifica la Llei 43/2006, de 29 de desembre, la qual indica que les entitats que facin la conversió tindran una bonificació amb vigència durant tot el contracte, però que la quantia dependrà del grau de discapacitat, gènere i edat de la persona treballadora:

 • Si és un home amb menys de quaranta-cinc anys, l’organització tindrà una bonificació mensual de 375 euros (4.500 euros/any).
 • Si es tracta d’una dona amb menys de quaranta-cinc anys, la bonificació serà de 445,83 euros al mes (5.350 euros/any).
 • Per a dones i homes amb més de quaranta-cinc anys, la bonificació serà de 475 euros al mes (5.700 euros/any).
 • La bonificació serà de 425 euros al mes (5.100 euros/any) si es tracta d’un treballador amb discapacitat severa i amb menys de quaranta-cinc anys.
 • Per a dones amb discapacitat severa i amb menys de quaranta-cinc anys, la bonificació serà de 495,83 euros al mes (5.950 euros/any).
 • Si el treballador o treballadora té més de quaranta-cinc anys i té una discapacitat severa la bonificació serà de 525 euros al mes (6.300 euros/any).

Tal com indica la Llei 43/2006 a l’article 2.3, quan la conversió del contracte d’una persona amb discapacitat la faci un Centre Especial de Treball (CET), la bonificació de la quota per a la Seguretat Social serà del 100%. Inclús si la conversió es fa d’un contracte de foment del treball o formatiu.

Així mateix, l’article 5 de la Llei 43/2006 explica que per poder gaudir de la bonificació, l’organització ha de complir amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, des de l’alta de la persona treballadora i durant tot el temps que duri la bonificació. En cas contrari, es perdrà automàticament la bonificació.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Quins drets comporta tenir la Declaració d’Utilitat Pública (DUP)?

Imatge principal a portada: 
Les associacions han d’haver estat constituïdes, inscrites i en funcionament almenys durant dos anys abans de la presentació de la sol·licitud per ser declarades d’utilitat pública. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats que aconsegueixin la Declaració d'Utilitat Pública (DUP) gaudeixen de beneficis fiscals, econòmics, administratius i judicials, entre d’altres.

La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació defineix que les associacions i federacions que siguin declarades d'utilitat pública, a més de tenir un reconeixement social, podran accedir al mateix règim fiscal especial del qual gaudeixen les fundacions recollit a la Llei 49/2002, de règim fiscal de las entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mec

Imatges secundàries: 
Les associacions han d’haver estat constituïdes, inscrites i en funcionament almenys durant dos anys abans de la presentació de la sol·licitud per ser declarades d’utilitat pública. Font: Canva.
Quan una associació és declarada d’utilitat pública pot gaudir del mateix règim fiscal que les fundacions. Font: Canva.
Subtitols: 
Beneficis fiscals
Accés a subvencions i assistència jurídica
Confiança de les persones donants i viabilitat
Continguts: 

Les organitzacions declarades d’utilitat pública tenen un règim tributari diferent. Aquesta condició comporta que es puguin acollir als beneficis tributaris de la llei de mecenatge. Per aconseguir-ho, s’ha de formalitzar la situació amb la declaració censal (model 036). A continuació, s’expliquen els avantatges impositius:

 • Desgravacions fiscals per donatius i aportacions: les quantitats donades per persones físiques contribuents de l'IRPF tenen dret a deduir una part de la donació. Fins a 150 euros, el 80% i, per a la resta, el 35%.
 • Impost de Societats (IS): estan exemptes de l’impost i el tipus de gravamen és inferior (10%).
 • Impost d’activitats econòmiques (IAE): estan exemples de tributació les activitats que constitueixen el fi social de l’entitat.
 • Impost sobre béns immobles (IBI): estan exemptes de tributar aquest impost.

Les organitzacions amb la designació DUP poden ser més competitives en la sol·licitud de subvencions públiques i privades per a projectes socials i comunitaris. Quan una organització és declarada d’utilitat pública pot accedir a subvencions que només estan disponibles per a elles. Així mateix, ja que per poder accedir als avantatges esmentats s’ha de complir amb els requisits de transparència i de rendició de comptes, aquest fet fomenta tenir una bona gestió intenta i la confiança de les persones donants i col·laboradores.

Les entitats d'utilitat pública poden accedir a recursos i serveis públics com l’assistència jurídica gratuïta.

La nomenclatura, Declaració d’Utilitat Pública (DUP) es pot utilitzar en tots els documents després del nom de l'organització. Aquesta qualificació fomenta la imatge de transparència i solidesa de l’entitat.

Així mateix, la designació pot millorar la reputació de l'organització i augmentar la visibilitat, facilitant les sinergies, les col·laboracions i les aliances amb altres organitzacions i institucions.

En cas de dubte per tramitar i obtenir la Declaració d’Utilitat Pública (DUP) o altres relatives a la gestió d'entitats sense ànim de lucre es pot accedir als servei d’assessorament.

field_vote: 

Mesures per fomentar la mobilitat sostenible a la feina

Imatge principal a portada: 
Les entitats, sobretot les que tenen grans plantilles, poden fomentar la mobilitat sostenible a la feina. Font: Canva.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Els grans centres de treball han de comptar amb Plans de Desplaçament d’Empresa o altres protocols per reduir els desplaçaments contaminants. Les entitats més petites també poden treballar en aquesta direcció encara que no sigui obligatori.

L’Enquesta de mobilitat en dia feina (EMEF) del 2021, que duu a terme l’Autoritat del Transport Metropolità, indica que a l’àrea metropolitana de Barcelona més del 90% de les persones enquestades va fer un desplaçament en un dia feiner. D’aquest percentatge, un 17% va ser per raó ocupacional, això equival a 2.896.501 desplaçaments en un dia feiner.

Imatges secundàries: 
Les entitats, sobretot les que tenen grans plantilles, poden fomentar la mobilitat sostenible a la feina. Font: Canva.
El Pla de Desplaçament d'Empresa és un document que serveix per conscienciar el personal dels canvis d'hàbits en l'ús del vehicle privat. Font: Canva.
Subtitols: 
Quina normativa legisla sobre la mobilitat relativa a la feina?
Què és un Pla de Desplaçament d’Empresa?
Mesures per millorar la mobilitat sostenible en l’entorn laboral
Continguts: 

Hi ha moltes normatives que regulen en la línia de reduir la contaminació que es genera en els desplaçaments per raons laborals, però, tot i que el grau d’obligatorietat varia, la tendència és similar.

En l’àmbit estatal la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible ja indica que amb caràcter voluntari “les administracions competents fomentaran igualment el desenvolupament de plans de transport d’empreses, amb l’objectiu de reduir l’ús de l’automòbil i promoure mètodes menys contaminants en els desplaçaments dels treballadors” a les empreses amb més de 400 persones treballadores.

A més, la futura Llei de Mobilitat Sostenible, que es preveia aprovar al llarg del 2023, recull que “les empreses amb 500 o més treballadors per centre hauran d’elaborar plans de mobilitat sostenible a la feina”.

A Catalunya, el Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, també estableix que “s'han de dotar de plans de mobilitat, [...] els centres de treball amb més de 500 treballadors propis o externs o centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants habituals”.

A més a més, Barcelona, com a punt de concentració de vehicles, és un dels territoris que més treballa per la reducció d’aquesta contaminació i indica al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 -el nou pla està en tràmit- la necessitat de comptar amb Plans de Desplaçament d’Empresa (PDE). Aquesta normativa estableix l’obligatorietat de tenir un PDE, entre altres, als edificis, centres de treball i complexos on treballin més de 500 persones.

Encara que la normativa pugui afectar un volum baix d’entitats no lucratives, prendre la iniciativa de crear un protocol d’aquest estil pot afavorir l’organització.

Un Pla de Desplaçament d’Empresa és un full de ruta que recull les mesures que una gran empresa o centre de treball impulsa en l’àmbit del transport per canviar els hàbits de mobilitat i reduir la mobilitat no sostenible de les persones que hi treballen o s'hi desplacen per altres motius. En el cas de les entitats del tercer sector, a més, està relacionat amb els valors, la responsabilitat i l’ètica vers el medi ambient.

Segons l’Institut Català d’Energia “l'objectiu [del PDE] és reduir l'ús ineficient del vehicle privat tant dels treballadors com dels proveïdors, visitants o clients, i planificar el millor possible els desplaçaments obligats relacionats amb l'activitat de l'empresa”, ja siguin pel desenvolupament de l'activitat durant la jornada laboral o el moviment entre el lloc de feina i el domicili.

A més, el PDE també està en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la millora de la salut de les persones treballadores, la seguretat laboral viària i la sensibilització en aquest tema.

Osonament és un exemple d'entitat que ha posat en marxa aquest pla per "reduir la petjada de carboni" tant generada per les persones que hi treballen com per les que atenen.

Un PDE avalua les dinàmiques de mobilitat de les persones treballadores per fer propostes de millora, amb l’acord de la plantilla.

Les entitats que tinguin un volum rellevant de persones treballadores poden fomentar iniciatives per millorar l’accés a la feina a peu o en bicicleta de la següent manera:

 • Establint accessos segurs per arribar caminant.
 • Habilitar vestidors i dutxes.
 • Tenir aparcaments segurs per a bicicletes i patinets.
 • Valorar l’ús de la bicicleta dins de les tasques de l’entitat.
 • Col·locar senyals relatius a la bicicleta.
 • Disposar de punts de manteniment bàsic.
 • Oferir bicicletes d’empresa.

També poden potenciar mesures per promoure el transport col·lectiu:

 • Pagar o donar ajuts per als títols de transport públic.
 • Habilitar transport d’empresa, com ara un autobús o una furgoneta compartida.
 • Prioritzar les places d’aparcament per a cotxes compartits.
 • Crear un portal web per compartir cotxe (o fer-ne difusió d’una altra manera).

Altres mesures per reduir la contaminació pels desplaçaments a la feina poden ser les següents:

 • Fer difusió del PDE i actualitzar-lo periòdicament.
 • Afavorir el teletreball i les reunions en línia.
 • Donar flexibilitat horària.
 • Disposar d’aparcaments i punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 • Incentivar la mobilitat sostenible.

En definitiva, es tracta que espais que reuneixen moltes persones, com les entitats i empreses -encara que també es fa a universitats, ajuntaments o centres mèdics-, puguin fer de punt de connexió per conscienciar i afavorir la mobilitat sostenible.

field_vote: 

Com elaborar un protocol de desconnexió digital?

Imatge principal a portada: 
El protocol de desconnexió digital recull la política interna de l'entitat o empresa i les mesures per garantir el dret a la desconnexió de les persones treballadores. Font: Canva. Font: Canva
Autor/a: 
Cristina Costa Siles
Resum: 

El protocol de desconnexió digital és un instrument important per protegir la salut i el benestar de les persones treballadores, així com per garantir un equilibri adequat entre la vida laboral i personal i preservar el dret a la intimitat.

Tot i que moltes entitats sense ànim de lucre ja apliquen mesures relacionades amb la desconnexió digital, com ara evitar fer trucades de feina fora de l’horari laboral, cal tenir present les normatives relacionades amb la protecció dels drets digitals.

Imatges secundàries: 
El protocol de desconnexió digital recull la política interna de l'entitat o empresa i les mesures per garantir el dret a la desconnexió de les persones treballadores. Font: Canva. Font: Canva
ollit en l’article 18 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Font: Canva. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és un protocol de desconnexió digital i quins són els seus objectius?
En quina normativa apareix i des de quan és vigent?
Què ha d’incloure?
Quines mesures específiques es poden implementar?
Quines entitats estan obligades a complir-lo?
Existeix algun tipus de sanció per incompliment del protocol?
Continguts: 

Un protocol de desconnexió digital és un document que recull la política interna i les mesures adoptades per una entitat per garantir el dret a la desconnexió digital. Com a dret laboral, la desconnexió digital té l'objectiu de promoure el benestar i la conciliació personal i laboral de les persones treballadores, així com el seu descans.

En aquesta línia, les finalitats principals d'un instrument com el protocol de desconnexió digital són garantir tant el descans com la privacitat digital, incloent-hi la desconnexió de dispositius digitals vinculats a l’àmbit laboral un cop finalitzada la jornada.

El dret a la desconnexió digital està recollit en l’article 18 de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, i indica que les persones treballadores tenen dret a no respondre comunicacions laborals fora de la seva jornada laboral i a desconnectar-se dels dispositius digitals de treball durant els seus períodes de descans, vacances i permisos.

Amb l'article 88 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que ja recollia la desconnexió digital, es va fer efectiu aquest dret l'1 de desembre de 2018.

A l’hora d’elaborar un protocol de desconnexió digital és important tenir en compte els següents elements clau:

 • Definició del dret a la desconnexió digital: cal definir clarament el dret a la desconnexió digital, incloent-hi els supòsits en els quals s'aplica, com són els períodes de descans, permisos i vacances.
 • Mesures per garantir el dret a la desconnexió digital: especificar correctament quines accions adoptarà l'entitat per garantir aquest dret.
 • Excepcions al dret a la desconnexió digital: el document també ha de recollir i detallar excepcions, com poden ser situacions d'urgència o singulars on caldrà que la persona treballadora estigui localitzable.

Algunes accions específiques a adoptar serien:

 • La limitació de l’enviament de correus electrònics i missatges fora de l’horari laboral.
 • La prohibició de trucades telefòniques quan no sigui necessari.
 • La convocatòria de reunions en la franja horària de presència obligatòria.
 • L’ús exclusiu d’aquelles plataformes digitals determinades per l’entitat.

És important remarcar que el protocol s’haurà d’enviar a la plantilla per tal que conegui els seus drets a la desconnexió digital, així com impartir-ne formació i sensibilització. Un cop difós, també serà necessària una negociació col·lectiva i un seguiment i avaluació del compliment de les mesures proposades i pactades.

Totes les entitats del tercer sector amb personal contractat tenen l’obligació de comptar amb un protocol de desconnexió digital, independentment de la seva grandària o de la funció que desenvolupin. En el cas que només participin persones voluntàries en una organització, també és recomanable elaborar un document similar per tenir cura d'elles i garantir el seu temps de descans i desconnexió.

Alguns beneficis que pot comportar aquest instrument per a les persones treballadores i voluntàries són els següents:

 • Una millora de la salut mental i física.
 • Un augment de la productivitat.
 • Una major conciliació laboral i personal.
 • Un enfortiment del sentiment de pertinença a l’entitat.
D’acord amb la ja mencionada Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, l’incompliment del dret a la desconnexió digital es considera una infracció greu.

Pot comportar multes que oscil·len entre els 751 i els 7.500 euros, un recàrrec de prestacions a la Seguretat Social o una indemnització per danys i perjudicis a la persona treballadora.

Per tal de complir amb la normativa, és necessari que les entitats del tercer sector tinguin en compte els drets digitals i elaborin correctament el protocol de desconnexió digital tenint present les persones treballadores i voluntàries. Per resoldre dubtes sobre aquestes qüestions es pot accedir als serveis d'assessorament.

field_vote: