El Pla d’igualtat, requisit necessari per optar a subvencions i bonificacions

Imatge principal a portada: 
Les entitats que tinguin registrat el Pla d’igualtat, i en tinguin l’obligació, no podran rebre ajudes a la contractació. Font: Canva.
Resum: 

A partir del setembre, les empreses i entitats de més de cinquanta persones treballadores sense Pla d’igualtat no podran accedir a noves ajudes per a la contractació.

El Govern d'Espanya ha aprovat recentment noves ajudes per a la contractació que poden suposar un estalvi en les quotes a la Seguretat Social d’entre 3.300 euros i 1.500 euros a l’any per persona treballadora contractada de manera indefinida.

Imatges secundàries: 
Les entitats que tinguin registrat el Pla d’igualtat, i en tinguin l’obligació, no podran rebre ajudes a la contractació. Font: Canva.
Estan obligades a tenir Pla d'igualtat les entitats amb més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Font: Canva.
Subtitols: 
Quines entitats estan obligades a tenir Pla d’igualtat?
Com evitar perdre les ajudes?
Què passa amb els plans registrats abans del 14 de gener de 2021?
Continguts: 

Aquesta normativa s’aplica a aquelles entitats i empreses obligades a tenir un Pla d’igualtat. Des del passat mes de març, ho estan totes les que tenen més de cinquanta persones treballadores en plantilla. Cal recordar, però, que la forquilla ha anat ampliant-se de manera progressiva. Per aquest motiu, és possible que en un futur aquesta obligatorietat s’estengui a entitats de menys persones treballadores.

Segons les dades disponibles per part de la Inspecció de Treball, el grau d’incompliment d’aquesta normativa és encara molt alt. A finals de l’any 2022 afectava 229.000 persones treballadores. A més a més, s’ha de tenir en compte que algunes de les empreses i entitats que han registrat el seu Pla d’igualtat no estan obligades a tenir-lo pel nombre de treballadors/es, sinó que l’han fet de manera voluntària.

Les empreses i entitats s’enfronten també a la possibilitat de perdre les ajudes concedides si, per exemple, no mantenen la feina d’aquelles persones que hagin estat contractades a través d’aquestes bonificacions.

A més a més, s’estableix que s’han de mantenir aquests llocs de feina aconseguits a partir de contractes bonificats durant tres anys -com a mínim. En cas que les entitats no compleixin amb aquesta obligació, hauran de retornar les bonificacions rebudes, així com aportar un recàrrec i els interessos de demora corresponents.

No obstant això, la normativa també preveu algunes excepcions: si l’organització aprova acomiadaments disciplinaris i per causes objectives (és a dir, que no hagin estat declarats com a acomiadaments improcedents), no tindrà l’obligació de retornar les ajudes rebudes.

El Registre telemàtic de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON) ha comunicat que les entitats i empreses amb plans d’igualtat registrats abans del 14 de gener de l’any 2021 han d’haver comunicat les modificacions d’adaptació d’acord amb el Reial decret 901/2020 i el Reial decret 902/2020.

En cas de no haver-les comunicat, finalitzarà la vigència dels seus plans d’igualtat, la qual cosa significa que les entitats i empreses quedaran desemparades a efectes legals i de la Inspecció de Treball.

Per tal d’evitar aquesta situació, les organitzacions han de constituir una nova comissió negociadora del Pla d’igualtat i dissenyar-ne un de nou que compleixi amb les especificacions exigides als reials decrets esmentats anteriorment.

Per resoldre dubtes sobre la igualtat de gènere aplicada a les entitats sense ànim de lucre es pot consultar en els serveis d'assessorament.

field_vote: 

Com poden les entitats adherir-se a la iniciativa ‘Per una societat lliure de violència de gènere’?

Imatge principal a portada: 
La iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ pretén prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Font: Canva.
Resum: 

La Delegació del Govern contra la violència de gènere és l’encarregada de promoure aquesta iniciativa, així com de treballar conjuntament amb les entitats per portar-la a terme.

Amb l’objectiu que empreses i entitats siguin partícips de les accions de sensibilització necessàries per prevenir i abordar la violència contra les dones, la Delegació del Govern contra la violència de gènere promou la iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’.

Imatges secundàries: 
La iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ pretén prevenir i sensibilitzar sobre la violència de gènere. Font: Canva.
La Delegació de Govern contra la Violència de Gènere és l’encarregada de promoure aquest projecte. Font: Canva.
Subtitols: 
Com adherir-se a la iniciativa?
Quines accions s’han de realitzar?
Quina ajuda obtenen les entitats per portar a terme la iniciativa?
Continguts: 

Per a l’adhesió a aquesta iniciativa, pot utilitzar-se la forma jurídica de conveni, el qual ha d’estar entre els esmentats a l’article 47 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic de Sector Públic.

El conveni se signarà per part de la Delegació del Govern contra la violència de gènere i l’empresa o entitat que estigui interessada a formar part de la iniciativa.

A través d’aquest conveni, que tindrà una durada de quatre anys, les parts es comprometen a desenvolupar conjuntament una sèrie d’accions de sensibilització. Així mateix, es comprometen a crear una comissió de seguiment del conveni i de les accions que es despleguin.

Tal com s’apuntava anteriorment, les empreses o entitats interessades a adherir-s’hi a aquesta iniciativa han de dur a terme, de la mà de la Delegació del Govern contra la violència de gènere, un seguit d’accions. Aquestes han d’incloure’s en les següents categories:

 • Accions que impliquin la col·laboració en la difusió de les campanyes de prevenció i sensibilització que faci la Delegació del Govern contra la violència, mitjançant canals de comunicació de l’entitat o empresa en qüestió.
 • Realització d’accions de conscienciació social amb motiu de la commemoració de determinats dies internacionals relacionats amb la lluita contra les diferents formes de violència vers les dones.

La Delegació del Govern contra la violència de gènere ofereix a les empreses i entitats participants les següents ajudes:

 • Campanyes i materials d’informació i conscienciació social contra la violència vers les dones.
 • Difusió i suport, a través de les xarxes socials i altres canals de comunicació propis, de les diferents actuacions que realitzin les entitats.
 • Col·laboració en la planificació, organització i execució de les accions d’informació, prevenció i sensibilització que les entitats posin en marxa.
 • Assessorament i suport en el desenvolupament de les accions.

Les entitats i empreses interessades a adherir-se a la iniciativa ‘Empreses per una societat lliure de violència de gènere’ poden rebre més informació a través de sensibilizacion-DGVG@igualdad.gob.es.

Per resoldre qualsevol altre dubte relacionat amb la lluita contra la violència vers les dones i la promoció de la igualtat de gènere a les entitats no lucratives, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

El Big Data al tercer sector

Imatge principal a portada: 
Amb el Big Data les entitats aconsegueixen optimitzar els seus recursos. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El Big Data ajuda a trobar patrons, tendències i correlacions a les dades.

Segons l’Enciclopèdia Catalana, el concepte 'dades massives' o 'Big Data' defineix l’acumulació massiva de dades recopilades a partir d’aplicacions, transaccions electròniques o registres de màquines. Aquestes dades no poden ser gestionades per les eines tradicionals i, per aquest motiu, requereixen un tractament especial.

Imatges secundàries: 
Amb el Big Data les entitats aconsegueixen optimitzar els seus recursos. Font: Canva.
Les eines d’anàlisi de dades donen informació rellevant que ajuden a prendre decisions estratègiques. Font: Canva.
Subtitols: 
Característiques del Big Data
Fonts del Big Data
Aplicació del Big Data al tercer sector
Principals reptes del tercer sector
Continguts: 

Les principals característiques del Big Data són les següents:

 • Volum: pot treballar amb una gran quantitat de dades.
 • Velocitat: tenint en compte que es treballa amb un gran volum de dades és crucial que siguin processades i analitzades de forma ràpida, ja que si no, molts dels resultats obtinguts podrien quedar desfasats.
 • Varietat: és rellevant tenir diverses fonts d’on treure la informació. Aquestes dades poden ser en format missatge, imatge, vídeo o emoticona, entre d'altres. Per això, cal tenir eines que puguin desxifrar aquests tipus de contingut.
 • Veracitat: tenir un gran volum de dades no implica que tota la informació sigui correcta, per aquest motiu és important poder filtrar-la.
 • Valor: de les dades aconseguides s’ha de trobar el valor afegit per a l’organització, en cas contrari, aquestes dades no haurien de formar part de les metadades de l’entitat.

Segons Hubspot, una plataforma de CRM (Customer Relationship Management) o gestió de relació amb les clientes, les metadades poden provenir de diverses fonts:

 • Persones: les dades de les persones es generen quan envien formularis, correus electrònics o interactuen a les xares socials, entre d'altres.
 • Màquines: tots els aparells electrònics que puguin guardar dades són una font interessant per al Big Data. Aquests poden ser: un GPS, una xarxa de wifi o càmeres de videovigilància.
 • Estadístiques biomètriques: aquestes dades provenen de sistemes de seguretat com la identificació d’empremta dactilar o reconeixement de veu o de rostre.
 • Estadístiques de màrqueting digital: dades obtingudes a partir de les accions que realitzen les persones usuàries als anuncis digitals o quan ingressen a una web.
 • Estadístiques de transaccions de dades: aquestes dades corresponen a les compres en línia o reserves o pagaments digitals.

El Big Data obre la possibilitat que les entitats del tercer sector puguin innovar, centrant-se en les necessitats reals de les persones. A més, a partir d’aquestes dades, les organitzacions poden analitzar la seva situació i establir objectius i estratègies que s’adaptin a la seva realitat.

L’anàlisi de les dades pot ajudar les organitzacions, per exemple, a poder identificar i localitzar persones que es trobin en situació de risc d’exclusió social i que per alguna raó no hagin demanat ajuda. Un altre exemple d’aplicació podria ser la segmentació de campanyes per arribar a potencials persones donants o persones voluntàries i així optimitzar els recursos de l’entitat.

Generalment, les organitzacions sense ànim de lucre tenen dificultats per implementar la transició tecnològica, així com desenvolupar el Big Data. A continuació, es troben els principals reptes als quals s’enfronta el tercer sector:

 • Manca de coneixements i formació sobre el Big Data i el món digital.
 • Falta de dades i manca de temps per poder desenvolupar una anàlisi útil de dades.
 • Varietat de metodologies per emmagatzemar dades. No tenir un CRM optimitzat provoca que sigui gairebé impossible utilitzar-les.
 • No fer les inversions necessàries en tecnologia i recursos humans. Un problema clau amb el cual es troben moltes organitzacions és que no realitzen inversions en programes essencials per poder desenvolupar una correcta gestió de dades i/o en professionals que puguin portar a terme aquesta tasca.

Per tal de poder combatre aquests reptes, és important que les entitats realitzin un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini per començar a implementar la transició tecnològica i el Big Data, ja que ha quedat contrastat amb la pandèmia i el comportament de les noves generacions que tant el present com el futur estan en la digitalització i l’optimització de dades.

field_vote: 

Què és el distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’ i com el poden obtenir les entitats?

Imatge principal a portada: 
El DIE és un instrument que té la finalitat de reconèixer a les organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. Font: Canva.
Resum: 

El Reial decret 1615/2009, de 26 d’octubre, regula la concessió i utilització del distintiu ‘Igualtat a l’Empresa’, també conegut com a DIE.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, contempla en l’article 50 la creació d’un distintiu en matèria d’igualtat per a aquelles empreses i entitats que destaquin en el desenvolupament i aplicació de polítiques d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Imatges secundàries: 
El DIE és un instrument que té la finalitat de reconèixer a les organitzacions compromeses amb la igualtat de gènere. Font: Canva.
 Font: Canva.
Subtitols: 
Aspectes rellevants per a la concessió del distintiu
Requisits generals per demanar-lo
Com se sol·licita?
Quins beneficis s'aconsegueixen?
Continguts: 

Les empreses o entitats que sol·licitin el DIE hauran de destacar en la implantació i desenvolupament d’accions, plans, mesures o polítiques d’igualtat com les següents:

 • Participació equilibrada de dones i homes en els llocs de decisió i accés igualitari als càrrecs de responsabilitat.
 • Presència equilibrada de dones i homes en tots els grups i categories professionals.
 • Publicitat no sexista en els productes o serveis de l’empresa o entitat.
 • Establiment de criteris i sistemes de remuneració i classificació professional que permetin valorar equitativament la feina desenvolupada per dones i homes.
 • Eliminació dels efectes de l’aplicació de criteris (comuns) que poden suposar una valoració esbiaixada de les feines de dones i homes.
 • Actuacions per facilitar la conciliació, establint objectius generals i articulant mesures flexibles que permetin la seva adaptació a la diversitat de necessitats, situacions i carències del personal.

Actualment, qualsevol empresa o entitat pública o privada que es trobi a l’Estat espanyol pot sol·licitar el distintiu d’igualtat. A més a més, s’haurà de complir amb els següents requisits generals:

 • No haver tingut cap sanció greu o molt greu en els últims tres anys en matèria d’igualtat o molt greu en matèria social.
 • Estar inscrita en la Seguretat Social i trobar-se formalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent, quan escaigui.
 • Haver iniciat la implantació d’un pla d’igualtat si es té obligació legal i, si no es té, haver iniciat la implantació d’un pla d’igualtat o de polítiques d’igualtat.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions en matèria tributària i de Seguretat Social.
 • Comptar amb un compromís explícit, acreditat i públic en matèria d’igualtat respecte a les condicions de treball, organització i funcionament intern de l’empresa o entitat, i la responsabilitat social.

El DIE s’haurà de sol·licitar al Ministeri d’Igualtat atenent les bases que estableixi la convocatòria corresponent. Així mateix, les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Pla d’igualtat o text que reculli les polítiques d’igualtat de l’empresa o entitat.
 • Còpia dels documents amb els quals es faci constar l’acord o la voluntat de negociació del pla d’igualtat quan la seva realització sigui obligatòria per a l’empresa o entitat.
 • Informe amb les mesures d’igualtat implantades amb relació a les condicions de treball, model organitzatiu, responsabilitat social i difusió i publicitat dels productes i serveis.
 • Qualsevol altra documentació que contribueixi a un millor coneixement del pla d’igualtat o de les polítiques d’igualtat de l’empresa o entitat.
 • Si l’empresa o entitat ha sol·licitat o ha obtingut un distintiu anàleg, aportarà una còpia d’aquesta sol·licitud o de la resolució que acrediti la concessió del distintiu.

Les entitats o empreses que obtinguin el distintiu 'igualtat a l’empresa' podran gaudir de beneficis com ara:

 • Un reconeixement en matèria de sensibilitat contra la discriminació de gènere.
 • L’obtenció d’un certificat i una placa acreditativa de la concessió del distintiu en un acte públic organitzat pel Ministeri d’Igualtat.
 • Una valoració positiva en l’accés a qualsevol licitació pública.
 • L’ús del distintiu amb fins comercials i publicitaris en els termes i condicions establerts a l’article 12 del Reial decret 1615/2009.
 • La consideració del distintiu en l’adjudicació dels contractes en els termes i condicions establerts en l’article 34.2 de la Llei orgànica 3/2007.

El distintiu d’igualtat té una vigència de tres anys per a les entitats i empreses que l’obtenen, però cal tenir en compte que el Ministeri d’Igualtat realitza un seguiment i control tant de l’ús del distintiu com de l’aplicació i els efectes dels plans o polítiques d’igualtat que s’hagin justificat per obtenir-lo.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Entitats contra el càncer on fer voluntariat

Imatge principal a portada: 
La labor de les persones voluntàries pot ser un gran pilar per a moles fundacions i associacions. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Amb el voluntariat es pot conèixer persones noves, enfortir els vincles amb la comunitat i ajudar persones que ho necessiten.

Existeix un gran nombre d’entitats sense ànim de lucre que treballen per millorar la vida de les persones amb càncer i el seu entorn. Així com informar i conscienciar sobre aquesta malaltia.

Imatges secundàries: 
La labor de les persones voluntàries pot ser un gran pilar per a moles fundacions i associacions. Font: Canva.
El voluntariat suposa un compromís solidari amb altres persones per millorar la seva qualitat de vida. Font: Canva.
Subtitols: 
Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya
Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Fundació Kālida
Fundació Oncolliga
Fundació Roses
Continguts: 

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya fa més de 25 anys que treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Aquesta organització compta amb diversos programes de voluntariat per donar suport a l’organització i a les persones que en formen part d’aquesta.

Per poder participar-hi s’han de seguir una sèrie de passos. En primer lloc, cal realitzar la formació ‘Iniciació al Voluntariat d’AFANOC’ de tres hores. El segon pas es basa en una entrevista personal amb la coordinadora de voluntariat per tal de conèixer la persona interessada i que aquesta conegui l’entitat i, així mateix, valorar les possibilitats d’incorporació a l’equip de voluntariat de l’organització.

L'AFANOC ambé té el programa ‘Implica’t’, una proposta que busca persones amb idees per tal que ajudin a difondre la tasca de l’entitat i aportin recursos.

La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia fa més de vint anys que dona assistència integral a les necessitats dels infants i joves amb càncer o altres malalties greus, i les seves famílies.

La fundació disposa de quatre programes de voluntariat. Per accedir-hi, cal assistir a les reunions formatives, fer una entrevista personal i superar un curs de formació inicial.

En primer lloc, es pot participar en el ‘Voluntariat hospitalari’, on es pot donar suport i entreteniment als infants i joves durant el seu ingrés hospitalari. D’altra banda, el ‘Voluntariat a casa’, on es dona suport als domicilis dels infants i joves, amb jocs, entreteniment i companyia.

També hi ha el ‘Voluntariat d’activitats i sortides’, on es dona acompanyament als infants, joves i famílies en els viatges i sortides. A més, es pot participar en les activitats de lleure educatiu del programa ‘No estàs sol@’, dirigit a joves que han patit càncer infantil. Finalment, el ‘Voluntariat administratiu i de suport’, a través del qual es pot ajudar a l’entitat amb les tasques d’informació, administratives i de gestió.

La Fundació Kālida ofereix un model de suport oncològic integral (pràctic, emocional i social) als seus centres per a persones amb càncer. Aquests espais serveixen per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com les seves famílies, amics i amigues i/o persones cuidadores. Aquest servei és gratuït i té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals.

Per tal de poder oferir de forma gratuïta l’ajuda psicosocial, l’entitat necessita persones voluntàries. Les principals funcions d’aquest voluntariat són les següents: donar la benvinguda, garantir la gestió diària dels centres i organitzar les activitats de captació de fons.

La Fundació Oncolliga fa més de vint anys que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i a les seves famílies, durant tot el procés de la malaltia, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Així mateix, fa activitats de sensibilització, divulgació i prevenció.

Per a l’organització la figura de la persona voluntària és molt rellevant, ja que complementa la tasca de l'equip professional per tal de poder oferir una atenció global i de màxima qualitat a les persones amb la malaltia i al seu entorn.

Dins de l’entitat existeixen diferents tipus de voluntariat. En primer lloc, el ‘Voluntariat hospitalari’ on es duu a terme l’acompanyament i es dona suport a les persones amb la malaltia i la seva família, dins de les activitats que es desenvolupen dins dels hospitals. També hi ha el ‘Voluntariat domiciliari’, on es realitzen les tasques d’acompanyament i entreteniment a les cases de les persones malaltes.

El ‘Voluntariat testimonial’, el poden fer persones que hagin passat i superat una experiència relacionada amb el càncer. Aquest tipus de voluntariat és molt important, ja que aquestes persones poden compartir la seva experiència i ajudar a altres des d’una mirada diferent, donant realisme i esperança.

La Fundació Roses contra el càncer acompanya i dona suport a persones amb càncer i a les seves famílies, així com a les persones supervivents, mitjançant l’actuació de professionals i persones voluntàries. Així mateix, realitza activitats de suport social i psicològic per a les persones afectades per la malaltia. També duu a terme la labor d’informar, conscienciar i sensibilitzar la població amb xerrades, xarxes socials, col·loquis, conferències i campanyes sobre la realitat i les problemàtiques de les malalties oncològiques.

La fundació ofereix la possibilitat de fer dos tipus de voluntariat. Per una banda, està el ‘Voluntariat suport logístic o comunitari’, on les persones poden col·laborar en les activitats de l’organització com la captació de fons, sensibilització, educació, prevenció i promoció de la salut i els tallers terapèutics.

Per l’altra, es troba el ‘Voluntariat testimonial, domiciliari o d’acompanyament’, un voluntariat on es té contacte directe amb les persones malaltes i les seves famílies. L’objectiu d’aquest voluntariat és donar suport a les persones malaltes i al seu entorn amb acompanyament en les tasques quotidianes com les visites mèdiques, gestions, compres... i així poder ajudar també a la persona cuidadora principal.

field_vote: 

Actualització del registre retributiu

Imatge principal a portada: 
Totes les persones treballadores tenen dret a accedir al registre retributiu de l’entitat a la qual treballen. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El registre retributiu ha de presentar totes les retribucions efectuades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de cada any.

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes defineix com s’ha d’elaborar i presentar el registre retributiu, un document per “garantir la transparència en la configuració de les percepcions, de manera fidel i actualitzada”.

Imatges secundàries: 
El registre retributiu té la finalitat de detectar si existeix desigualtat a la remuneració salarial de les dones i els homes. Font: Canva.
Totes les persones treballadores tenen dret a accedir al registre retributiu de l’entitat a la qual treballen. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el registre retributiu?
Quan s’ha d’actualitzar el registre retributiu?
En quins casos s’ha d’actualitzar el registre retributiu?
Continguts: 

El registre retributiu és un document, no nominatiu, obligatori per a totes les organitzacions on es recull tota la informació salarial detallada de l’entitat, mostrant de forma separada les retribucions de les dones i homes.

Aquest registre recull els valors la de mitjana aritmètica i la mediana desagregats per sexe i distribuïts per a grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor del salari base, els complements salarials o les percepcions extrasalarials.

Quan una entitat hagi de realitzar auditories retributives i existeixi una diferència d'un 25% o més entre les retribucions d'homes i dones, s’haurà d'incloure en el registre retributiu una justificació per explicar que aquesta diferència no està relacionada amb el sexe de les persones treballadores. Durant la valoració de llocs de treball, el registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les medianes de les agrupacions de les feines d’igual valor a l’empresa.

El registre retributiu en termes generals s’haurà d’actualitzar cada any natural, però es podran dur a terme les modificacions necessàries de qualsevol dels elements del registre per assegurar que aquest registre continuï vigent i sigui un reflex de la situació actual de l’entitat.

Per determinar quines alteracions tenen caràcter rellevant, la normativa divideix aquests entre els aspectes quantitatius i qualitatius de l'alteració.

 • Alteració quantitativa, tindrà caràcter rellevant quan afecti a totes les persones treballadores o tingui caràcter col·lectiu.
 • Alteració qualitativa, tindrà caràcter rellevant quan afecti la política retributiva de l’entitat.

Cal remarcar que el registre haurà de recollir totes les retribucions efectuades durant l’any natural, independentment de la data de meritació.

El registre retributiu s’haurà d’actualitzar quan les alteracions produïdes a l’entitat podrien tenir caràcter substancial:

 • Alteracions rellevants de les retribucions: revisió salarial convencional, activació de la clàusula de garantia salarial, nou text convencional, inaplicació o despengi del salari convencional o modificació substancial de condicions de treball col·lectives.
 • Alteracions rellevants de la plantilla: subrogació empresarial, reestructuracions i successions.
 • Alteracions rellevants que afectin la classificació professional: modificació del conveni col·lectiu o altres canvis rellevants de la classificació professional o les modificacions derivades d'una valoració dels llocs de treball.

Cal remarcar que segons l’article 5.6 Reial decret 902/2020, 13 d’octubre, la representació legal de les persones treballadores ha de ser consultada, amb deu dies mínim d’antelació per qualsevol modificació del registre.

Des del servei d'assessorament es resolen consultes en referència a aquest i altres temes relatius a igualtat de gènere i entitats no lucratives.

field_vote: 

Què és el mecanisme d’equitat intergeneracional?

Imatge principal a portada: 
La iniciativa ‘Mecanisme d’Equitat Intergeneracional’ vol aconseguir un sistema de pensions sostenible. Font: Canva.
Autor/a: 
Eduardo Izquierdo i Eugenia Ifer
Resum: 

Amb el mecanisme d’equitat intergeneracional es pretén reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions de l’estat espanyol.

La Llei 21/2021, de 28 de desembre, ha aprovat una nova cotització addicional que afecta les organitzacions i les persones treballadores.

Imatges secundàries: 
La iniciativa ‘Mecanisme d’Equitat Intergeneracional’ vol aconseguir un sistema de pensions sostenible. Font: Canva.
El nou increment de cotització estarà vigent com a mínim fins a finals de 2032. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el mecanisme d’equitat intergeneracional?
Quins canvis suposa el MEI de manera pràctica?
Quines implicacions econòmiques té?
Continguts: 

El mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI) és una cotització addicional que s’afegeix a la que ja efectuen entitats i persones treballadores. La intenció d’aquesta iniciativa és garantir el finançament de les pensions. Aquesta mesura vol preparar-se per a les jubilacions que es produiran entre 2030 i 2040, quan es jubilarà la majoria de les persones de la generació baby boom.

Les quantitats obtingudes estaran destinades al Fons de Reserva de la Seguretat Social. Aquest increment de cotització substitueix al Factor de Sostenibilitat que es va aprobar l’any 2013.

La mesura ha entrat en vigor l’1 de gener de 2023 i es preveu que estigui activa, com a mínim, fins a finals de 2032.

Aquesta cotització addicional suposa que tant les entitats com les persones treballadores pagaran més en concepte de Seguretat Social. El percentatge del MEI és de 0,6 de la base de contingències comunes. D’aquest import, la major part anirà a càrrec de l’entitat, ja que s’encarregarà de pagar el 0,5 % i un 0,1 % les persones treballadores.

La seva aplicació, en principi, és temporal, s’estendrà de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2032. A partir d’aquesta dada, en cas que als informes d’envelliment de la Comissió Europea existeixi una desviació de la previsió de despeses per a les pensions de 2050 respecte a les de 2024, s’utilitzarà aquest fons, amb un límit anual del 0,2% del PIB.

Si aquesta mesura no fos suficient, el govern espanyol té previst negociar amb els agents socials per la seva elevació al Pacte de Toledo.

Per entendre les implicacions econòmiques que té aquesta mesura, cal diferenciar entre el que suposa per a les entitats i per a les persones treballadores.

Per a les entitats aquest increment de cotització suposa una pujada d’un 0,5% de les despeses de l’entitat en concepte de Seguretat Social. Això és important tenir-ho en consideració pel que fa als pressupostos i licitacions, entre d'altres.

 • Exemple pràctic: una entitat que paga un sou a una persona treballadora de 1.712,37 € bruts mensuals. Abans pagava 549,67 € en concepte de Seguretat Social i en l’actualitat passarà a pagar 552,41 €.

Pel que fa a les persones treballadores, aquest impacte serà menor, ja que se’ls hi descomptarà un 0,1% brut més.

 • En el mateix cas anterior, suposant que aquella persona percebia 1.712.37 € brutes mensuals, i se li descomptava de Seguretat Social un 6,35% (108,73 €), ara se li descomptarà un 6,45% (110,44 €).
field_vote: 

Canvis en la gestió de les incapacitats temporals

Imatge principal a portada: 
A partir de l'1 d'abril de 2023 les persones treballadores no estaran obligades a presentar la baixa mèdica a l'empresa. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

A partir de l’abril les persones treballadores no estaran obligades a comunicar la seva baixa a l’empresa.

El 5 de gener de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 1060/2022, que suposa una modificació del Reial decret 625/2014, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de durada.

Imatges secundàries: 
A partir de l'1 d'abril de 2023 les persones treballadores no estaran obligades a presentar la baixa mèdica a l'empresa. Font: Freepik.
El Reial decret 1060/2022 comporta modificacions en la gestió de les incapacitats temporals del personal treballador. Font: Freepik.
Subtitols: 
Comunicació de les baixes
Tipus de baixes mèdiques segons el termini
Possibles situacions davant els canvis
Continguts: 

Fins ara, la persona de baixa rebia del personal mèdic dues còpies del comunicat mèdic. Una d’aquestes, per entregar a l’empresa en el termini de tres dies des que s’emet.

No obstant això, amb l’entrada en vigor de les modificacions el treballador o treballadora no tindrà l’obligació de comunicar la baixa. En aquest cas, el centre de salut pública o mútua enviarà la baixa mèdica, confirmació o alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Aquesta comunicació serà telemàtica i en el primer dia hàbil següent a l’expedició del comunicat.

Alhora, l’INSS comunicarà a l’entitat les dades de la baixa mèdica “en el primer dia hàbil següent a la recepció a l’INSS”, tal com marca el text. A partir d’aquí, les entitats o les persones encarregades d’aquestes gestions disposaran de tres dies hàbils (a partir de la recepció de la baixa) per comunicar la baixa a l’INSS a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED).

En el cas de les altes, també haurà de ser el centre de salut pública o la mútua el que comuniqui la situació a l’entitat. Un cop rebi l’alta, la persona treballadora haurà d’incorporar-se a la feina l’endemà.

Els comunicats de baixa s’emetran en fundació de la durada que consideri el personal mèdic.

Quan el personal mèdic preveu una baixa de durada inferior a cinc dies, tant el comunicat d’alta com de baixa s’emet en el mateix moment. Malgrat això, la persona que es troba de baixa pot demanar una revisió mèdica per al mateix dia de l’alta i, en aquest cas, podrà finalitzar-la (tal com estava previst) o allargar-la (si es considera que no s’ha recuperat).

En cas que el personal mèdic estimi una baixa laboral d’entre 5 i 30 dies naturals, en el comunicat de baixa s’indicarà una data de revisió mèdica. Aquesta no pot anar més enllà de set dies naturals des de l’inici de la baixa. En aquest moment, el personal facultatiu decidirà si dona l’alta o confirma la baixa. A partir d’aquí, quan sigui necessari, s’haurà d’emetre el comunicat conforme continua la baixa indicant una nova data estimada. En tot cas, no poden passar més de catorze dies naturals entre un comunicat i un altre.

En les situacions en què es preveu una baixa d’entre 31 i 60 dies, igual com passa en el cas anterior, s’ha d’indicar la data de revisió (sense superar el límit de set dies). Aquí, però, els successius comunicats de confirmació s’hauran d’emetre sense superar els vint-i-vuit dies naturals entre un i l’altre.

Finalment, en les baixes laborals en les quals es preveu una durada superior als seixanta-un dies naturals, la revisió mèdica s’haurà de fer durant els primers catorze dies naturals per tal de confirmar la baixa o donar l’alta. En aquest cas, els següents comunicats que siguin necessaris s’hauran de fer amb una diferència que no sigui superior a trenta-cinc dies naturals.

En qualsevol cas, la norma estableix que el personal mèdic podrà fer revisions en un període inferior a l’indicat en cadascun dels casos explicats.

Les entitats sense ànim de lucre es poden trobar davant diverses situacions a partir de l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, que serà l’1 d’abril de 2023.

D’una banda, una persona treballadora pot comunicar a l’entitat que li han donat la baixa. A partir d’aquí, l’organització hauria de consultar a l’INSS (sigui directament o a través de la persona gestora) si aquesta baixa està tramitada o no. Aleshores, es podria donar el cas que el personal mèdic no l’hagi mecanitzat encara, amb la qual cosa, al sistema encara no constaria la baixa.

També es podria produir el cas en el qual la persona treballadora creu que li han donat la baixa en una data, mentre que el personal facultatiu l’ha mecanitzat en una altra. En aquest cas, és convenient que la persona de baixa revisi el comunicat que rebi per confirmar les dates, ja que en cas que no coincideixin els dies, hauria de compensar i solucionar els possibles desquadraments.

Una altra possible situació seria que la persona treballadora comuniqui a l’entitat que està de baixa, mentre que el personal mèdic només li ha donat un document de repòs d’un dia (sense baixa mèdica l’entitat no està obligada a permetre que la persona no treballi). En aquest cas, mai es tramitarà la baixa i, per tant, l’organització podria descomptar les quantitats pertinents (dels dies no treballats sense baixa).

Finalment, es pot produir l’escenari en el qual el personal mèdic no mecanitza immediatament la baixa i, en conseqüència, es redueix el temps per comunicar les incapacitats temporals afectades, ja que els tres dies de termini es compten a partir de la data de baixa.

Des de Xarxanet es posen a disposició de les entitats els serveis d’assessorament per resoldre dubtes sobre aquesta i altres qüestions relatives a la gestió de les entitats.

field_vote: 

Com constituir una associació de voluntariat de protecció civil

Imatge principal a portada: 
Per formar part d'una associació de voluntariat de protecció civil cal superar un curs bàsic. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Aquesta mena d’organitzacions no lucratives es constitueixen, generalment, dins dels municipis i s’han d’inscriure en el Registre especial d'associacions de voluntariat de protecció civil.

Les associacions de voluntariat de protecció civil (AVPC) són organitzacions conformades per persones voluntàries que, prèvia formació, participen en tasques de protecció civil.

Imatges secundàries: 
Per formar part d'una associació de voluntariat de protecció civil cal superar un curs bàsic. Font: Freepik.
Al Registre de les associacions de voluntaris de protecció civil hi ha 153 entitats. Font: Pixabay.
Subtitols: 
Què és una associació de voluntariat de protecció civil?
Com constituir una associació de voluntariat de protecció civil
Documentació per inscriure l’associació al registre especial
Requisits per fer voluntariat a una AVPC
Continguts: 

El sistema de protecció civil consta dels següents serveis:

 • Serveis públics: serveis d’emergències (bombers, policia, 112...) i serveis tècnics que actuen en situacions concretes de risc (Servei Meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua...).
 • Serveis d’autoprotecció d’activitats i instal·lacions.
 • Voluntariat de protecció civil: actua dins del municipi o àrea supramunicipal en el qual està constituïda l’associació.

Les tasques de les associacions de voluntariat de protecció civil es basen en la previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i rehabilitació davant de situacions d’emergència. Això suposa que, per exemple, les persones voluntàries hauran d’estar presents en actes multitudinaris o de risc, com ara en curses populars, festes majors o en prevenció d’extinció d’incendis.

A Catalunya hi ha 153 AVPC registrades de diferent volum de persones voluntàries: la més gran és l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, amb 51 persones.

En primer lloc, i com passa en els altres tipus d’associacions, les AVPC s’han d’inscriure en el Registre general d'associacions del Departament de Justícia. En aquest moment, cal presentar la documentació necessària i fer el pagament de la taxa. Per tal de poder crear l’associació és necessari que hi hagi, com a mínim, tres persones membres.

Un cop es comunica l’aprovació de la inscripció, l’associació queda constituïda legalment i té un identificador propi de registre. A partir d’aquí, cal fer la inscripció en el Registre especial d'associacions de voluntariat de protecció civil. Aquest tràmit, però, pot trigar un temps perquè s’haurà d’aportar documentació a poc a poc.

Una vegada està en marxa el pas anteriorment explicat, l’ajuntament ha de sol·licitar l’admissió de l’associació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. És necessari que les persones inscrites a la nova associació realitzin el curs de formació bàsica.

En el moment que s’hagi presentat tota la documentació requerida, la Direcció General de Protecció Civil tindrà trenta dies per emetre una resolució (favorable o negativa).

Per inscriure una associació en el Registre especial d'associacions de voluntariat de protecció civil és necessari presentar la documentació següent:

 • Full d'inscripció en el Registre especial d'associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
 • Còpia autenticada de la cobertura d'assegurança de l'associació. Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat civil i accidents del personal de l’associació. En aquest sentit, l’assegurança pot ser contractada per l’associació o l’ajuntament amb el qual s’estableix el conveni.
 • Certificat del consistori, en el qual es reconeix l’associació com a única al municipi. Cal tenir present aquest punt, ja que, a diferència d’altres tipus d’associacions, les de voluntariat de protecció civil estan estretament vinculades amb l’ajuntament del municipi d'actuació. En aquest sentit, la norma també estableix que "els seus estatuts i modificacions, han de ser tramesos per l'ajuntament corresponent".
 • Còpia autenticada del conveni acordat entre l'associació i l'ajuntament.
 • Nomenament de les persones que conformen l’AVPC expedit per l’ajuntament. Cal fer constar el nom i DNI de cada persona. De fet, aquesta informació es pot incloure en el certificat emès per l’ajuntament.
 • Document de compromís de les persones voluntàries.

En cas que l’associació actuï en més d’un municipi, cal el certificat de l’ajuntament i l’acord entre els municipis interessats, tal com indica l’article 7 del decret 27/2001.

El Decret 27/2001, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, indica al quart capítol els següents requisits per poder ser membre de les associacions de voluntariat de protecció civil:

 • Ser major d’edat.
 • Residir a Catalunya.
 • Superar la formació bàsica en matèria de protecció civil, a proposta de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. A més, es fomenta la constant formació de l’equip de voluntariat.
 • Requisits addicionals que puguin afegir els ajuntaments.
 • Acceptar i conèixer la normativa relativa a aquestes associacions.

La norma estableix, a més, que les persones voluntàries en situació activa hauran de “dur a terme una col·laboració regular”. De fet, “aquesta participació no pot ser inferior, en cap cas, a 60 hores durant l'any natural”.

El text també recull els drets i els deures dels voluntaris i voluntàries. Entre altres aspectes, destaquen deures com ara: “Abstenir-se d'actuar al marge de les activitats establertes per l'autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans” o “realitzar, en cas d'emergència, les actuacions que siguin ordenades per l'autoritat de protecció civil corresponent”.

field_vote: 

Quins són els principals reptes de futur del Tercer Sector?

Imatge principal a portada: 
 Font: Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Actualment, s’estan tramitant diverses normatives que afecten de diferent manera aquest àmbit i que volen donar resposta a una sèrie de situacions que perjudiquen el sector.

La jornada ‘Claus de futur per a les entitats del Tercer Sector. Noves normatives’, organitzada per Suport Tercer Sector va reunir persones que impulsen les principals lleis que han de regular el sector:

Imatges secundàries: 
 Font: Suport Tercer Sector
Diferents lleis han de ser aprovades en els pròxims anys per regular el Tercer Sector. Font: Pixabay.
Subtitols: 
Més reconeixement del sector
Un millor finançament
Un nou panorama de crisi
Continguts: 

La necessitat de dotar d’una arquitectura normativa el Tercer Sector busca, entre d'altres, aconseguir més reconeixement de la resta de sectors i agents.

En aquest sentit, totes les persones ponents de la jornada van defensar que cal treballar per “estar presents en els llocs on es dissenyen i es prenen les decisions”, tal com va expressar Marc Viñas, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC). La intenció és que les entitats sense ànim de lucre arribin a ser “un actor que pugui aportar i influir en la configuració de les normatives i projectes que impacten en el sector”, segons va afegir.

Roger Civit, director de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, va esmentar també la dificultat que suposarà assolir aquest espai: “Som un actor que molesta, per tant, no serà fàcil tenir aquesta normativa, perquè estem abordant el statu quo en el qual hem viscut tot aquest temps”.

El reconeixement, però, no es vol assolir només davant la resta de sectors, la política i l’administració pública; sinó també davant la ciutadania. Tal com es va comentar, està en mans del Tercer Sector fer que la població consideri les associacions, fundacions, cooperatives... com a vehicle per transformar la realitat.

Un dels principals llastres que arrossega el Tercer Sector és la manca de finançament, una qüestió que repercuteix en l’activitat de les entitats no lucratives. Per això, un repte comú és la cerca d’un millor finançament, que passa en bona part per buscar vies d’autofinançament.

Laia Grabulosa, directora de La Confederació, va comentar: “Sense afany de lucre no vol dir amb ànim de pèrdua. Això suposa retrocedir en drets socials i en la nostra missió, per tant, cal sostenibilitat, que té a veure amb la millora de finançament”. A més a més, segons el seu parer aquesta qüestió dificulta la retenció de talent, una situació que cal revertir.

Viñas va assenyalar la necessitat de “passar del model de subvenció a altres models més estables que permetin una millor planificació”. En aquesta línia, també va remarcar que cal treballar per millorar els procediments d’accés a aquest finançament.

Per la seva banda, Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, va aterrar la manca de finançament al seu sector explicant com treballen perquè en l’àmbit cultural es deixi de considerar les subvencions com l’única via de finançament: “Treballem per fer entendre a tothom que la sostenibilitat és clau per al sector”.

Si bé l’estabilitat financera és un punt comú, Jordi Rojas, representant de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) a l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), també va voler remarcar que molts diners públics es destinen a iniciatives privades: “Està molt bé que siguem capaços d’aconseguir un millor finançament, però no ens torturem amb això; perquè estem en un context en el qual els fons públics van a corporacions privades amb milions d’euros de beneficis”.

L’adaptació davant la nova situació econòmica, política i social també és un repte que les organitzacions del Tercer Sector tenen sobre la taula. En aquest sentit, Civit va plantejar si el sector està preparat per assumir i donar resposta a crisis globals que ja provoquen afectacions, com la climàtica o la demogràfica.

Rojas, va destacar que un cop aprovades les lleis del Tercer Sector s’haurà de veure la capacitat per desplegar-les i posar-les en pràctica de forma efectiva. “Tindrem un repte descomunal perquè en aquests contextos de crisis desplegar polítiques a favor del bé comú que posen les persones al centre no és fàcil”, va concloure.

En qualsevol cas, les cinc persones ponents van posar de manifest que per assumir aquests reptes cal sumar i fer xarxa dins dels diferents agents que conformen el Tercer Sector, per tal de caminar cap al mateix lloc i poder generar un canvi.

field_vote: