Les entitats més petites podrien quedar exemptes de l’Impost de societats

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Les entitats més petites podrien quedar exemptes de l’Impost de societats

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

El dia 10 de febrer, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, es va mostrar favorable a mantenir l'exempció de l'Impost de Societats per a les entitats amb ingressos per sota dels 50.000 euros.

El passat dimarts 10 de febrer, al ple del Senat, el ministre Cristóbal Montoro va obrir la porta a la recuperació dels supòsits d’exempció de l'Impost de Societats, si més no per a aquelles entitats que no superin els 50.000 euros d’ingressos anuals.

Així, el ministre donava resposta a la pregunta formulada pel senador del Grup Parlamentari Català (CiU) Ferran Bel sobre si el govern central pensa recuperar els supòsits d’exempció de l’Impost de Societats que eren vigents fins 2014.

Aquests supòsits van ser eliminats amb la reforma fiscal, deixant totes les entitats -per petites que siguin- obligades a presentar l’impost.

En la seva intervenció, Ferran Bel va recordar que l’obligació de presentar l’impost suposa un “greu perjudici” per a moltes entitats, incrementa la gestió burocràtica i, en definitiva, posa en perill al seva viabilitat. I tot això, sense que es prevegi cap increment en la recaptació de l’impost.

El ministre d’Hisenda va replicar que l’eliminació dels supòsits tenia per objectiu enfortir el control de l’impost i no pas l’augment de la recaptació. Tot i això, es va mostrar “obert” a tenir en compte el cas de les entitats amb recursos més reduïts a fi de no perjudicar-les en el desenvolupament de la seva activitat.

"No obstant, estem oberts, per descomptat, a considerar el cas d’aquelles entitats que tenen recursos més reduïts i que, per tant, poden tenir problemes efectius, reals i majors per complir amb aquesta obligació fiscal”.
Cristóbal Montoro. Ple del Senat del dia 10 de febrer.

En aquest sentit, el ministre va afirmar que es podria reconsiderar la decisió recuperant, si s’escaigués, el règim anterior. Amb tot, Montoro va precisar que la intenció seria establir límits més reduïts que els que hi havia en el règim vigent fins 2014.

Concretament, va assenyalar que no haurien de declarar les entitats amb ingressos no superiors als 50.000 euros anuals quan les seves rendes no exemptes quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 1000 euros anuals.

"La intenció és establir límits més reduïts que els previstos en l'exempció anterior, de manera que no tindrien l'obligació de declarar aquelles entitats els ingressos totals de les quals no superin els 50 000 euros anuals i que tinguin uns ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció que no superin els 1000 euros anuals".
Cristóbal Montoro, Ple del Senat del dia 10 de febrer.

El passat 6 de febrer de 2015, 14 entitats de segon nivell catalanes van presentar un comunicat conjunt en què denunciaven que l’obligatorietat de presentar l’Impost de Societats, exigida amb la reforma fiscal del passat mes de novembre, equipara les entitats amb les societats mercantils i dificulta la gestió de les associacions i el desenvolupament de la iniciativa social.

Comentaris

"quan les seves rendes no exemptes quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 1000 euros anuals."

Això qué vol dir exactament???

Vol dir que si hi ha rendes no exemptes (totes les que no siguin quotes de socis, subvencions i donatius), necessàriament haurien de tenir una retenció perquè l'entitat pugui aplicar aquestes causes de no presentació del model.

Per exemple, els interessos bancaris o els ingressos de lloguer de locals, tindrien retenció. Mentre no superessin els 1.000 euros anuals, no serien motiu de presentació.

En canvi, si l'entitat emet factures o cobra quotes a usuaris de les seves activitats, com que no portaran retenció, sí que estarien obligades igualment a presentar declaració i a fer comptabilitat de doble partida, com ja ho estaven abans de la reforma.

En aquest comentari es posa com a exemple els ingressos de lloguer de locals com a rendes no exentes.

No obstant tinc entès que es consideren com a rendes exentes:

Llei 49/2002, Art. 7. Explotacions econòmiques exemptes:

les rendes procedents del patrimoni (mobiliari i immobiliari) de l’entitat"

cita de: http://tjussana.cat/pdf/Utils_Practics/UP23.pdf . (pag.44)

Concretament voldria saber si les contribucions econòmiques dels socis per pagar el lloguer d'un local i les possibles reformes que s'hi facin es consideren exemtes o no.

Agrairia que m'ho aclarissiu, si us plau

salutacions

Ens agradaria que ens expliquessin la qüestió que ens presenten, doncs nosaltres som auna de les associacions que els afecta.

Moltes gràcies.

Núria

Per tal d'aclarir.me:

- Això vol dir que si una entitat, com una AMPA organtiza activitats com la venda dels llibres de l'escola (amb una factura total, posem superior a 3000 euros), estarien obligades a portar comptabilitat de doble entrada i a presentar impost de societats encara que la llei tiri endarere?


- En quin cas, agafant l'exemple de les AMPA no caldria presentar impost de societats?

- Què passa, encara que Montoro tiri una mica enrere el límit dels 50000 euros, quan un AMPA mou 9000 euros anuals, dels quals 4000 són quotes, 1000 subvencions i 4000 procedeixen de les activitats, la venda de roses per Sant Jordi, etc...?

Benvolguts/des,

En el cas de les AMPES son entitats acollides al règim de les entitats parcialment exemptes i amb la nova llei estan obligades a presentar la declaració de l'Impost. En aquesta declaració hauran d'expressar quines son les rendes exemptes i les no exemptes i tributar per les rendes no exemptes.

Les rendes exemptes son les obtingudes en relació a la vostra finalitat social i normalment es concreten en quotes dels socis, subvencions i donatius.

Les rendes no exemptes, que son les que tributen, son totes aquelles que s'obtenen a través d'una activitat econòmica (import rebut que es vincula a una contraprestació). Aquí incloem tant totes les activitats extraescolars com les vendes de llibres, roses, etc...

Donada aquesta obligació també se'n deriven altres de comptables per a poder identificar exactament quines son les rendes exemptes i les no exemptes.

Espero haver-vos resolt el vostre dubte,

Mònica Herrera

Spondeo scp

www.spondeo.cat

S'ha d'anar amb compte amb el tema de les quotes perquè si són a canvi de rebre prestacions es consideren també activitat econòmica.

Tal com ara està la llei tothom ha de declarar.

Si es fa la rectificació que ha dit el ministre les entitats que ingressin fins a 50.000 €, dels quals un màxim de 1000 poden ser de rendes no exemptes, que a més han de ser amb retenció, no hauran de declarar.

Les rendes no exemptes són:

Les quotes si no donen dret a rebre cap prestació a canvi (No poden ser un pagament encovert per rebre un servei o un producte)

La llei diu exactament:

Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad económica.

Les subvencions que s'atorguen sense contraprestació directe a favor de l'Administració Pública que les concedeix

La venda de béns que són necessaris per a realitzar la finalitat de l'entitat (un piano en una coral) sempre que aquest diners es facin servir per a comprar nou equipament destinat a complir aquestes finalitats, dins un període de temps que la mateixa llei indica i que és suficient per poder fer l'operació.

I ara ve el que aixeca més confusió quan es llegeix a la llei: les rendes que procedeixen de les activitats objecte de la finalitat específica de l'entitat "sempre que no tinguin la consideració d'activitats econòmiques.

Com veieu la condició que s'ha de complir sempre, és que no es tracti d'activitat econòmica i la llei consider activitat econòmica:

Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Com es pot veure no demana que s'obtingui benefici, el que demana per establir que cal declarar i en el seu cas autoliquidar l'Impost de Societats, és que hi hagi el lliurament d'un servei o producte per compte propi de l'entitat.

Si fan el canvi i introdueixen l'exempció del 50.000 € sempre que es complexi que només 1000 € siguin de rendes no exemptes que a més han d'estar sotmetses a retenció, les entitats que restin dins aquests condicionants no tindran l'obligació de presentar declaració de l'Impost de Societats.

De moment però, això s'ha anunciat, però encara no s'ha legislat.

Espero haver pogut ajudar-vos.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

Em sembla correcte el comentar per la Dolors Garcia.

Només fer esment a que tot el tema d'estar obligat si es fa activitat econòmica, sense límits d'import, ja estava vigent actualment, és a dir, encara que l'entitat no arribés a obtenir 100.000 € d'ingressos, si feia venda de béns o prestació de serveis i aquestes vendes no estaven sotmeses a cap retenció, ja estava obligada a fer impost de societats i a portar comptabilitat de doble partida.

L´únic que canviaria, si tira endavant aquest anunci del Ministre, és que es rebaixarien els límits que hi havia abans de la reforma, però la resta de condicions serien les mateixes.

Nosaltres entenem que estan exemptes quotes de socis, subvencions i donatius, però les quotes d'usuaris de les activitats i resta de vendes, si que tributarien.

Respecte a les anteriors exempcions es situaven en 100.000 € per ingressos amb el límit de 2000 de rendes no exemptes amb retenció i tenim present que totes les rendes no exemptes han de tenir retenció.

Discrepo en relació a les quotes de soci, si aquestes són a canvi d'una prestacíó. Es un tema que vaig tractar a fons en els cursos d'especialització en temes de Gestió i Fiscalitat relatives a aquesta mena d'entitats que es poden realitzar amb la Fundación Gestión y Participació Social i que tenen la certificació de la Universidad Juan Carlos I.

El que diu la llei és:

a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad económica.

Pot ser soc purista en la interpretació però amb Hisenda actuar amb prudència mai està de més.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com

En relació a la resposta anterior, és que no sé si ho he entès gaire bé ( disculpeu); m’expressaré de la millor manera que sàpiga per a veure si és així: Això vol dir que una entitat que posseeixi un capital, o patrimoni, si lloga un local de propietat, i en treu 1000 € a l’any ( abans 2000) queda exempta de declarar impost, o si té tants diners a l’entitat bancària que li dona rèdits de 1000 € també; i que, en canvi, les entitats que no compten amb recursos econòmics i han de desenvolupar activitats amb el seu esforç voluntari per a poder obtenir ingressos que invertirà en un benefici comú no lucratiu per a un col·lectiu, ( com les AMPAS i tantíssimes entitats més que d’una manera o altra enriqueixen el teixit social i no reben cap benefici econòmic d’ús particular pels seus membres) haurà de declarar impost i a més representa que ja ho havien d’haver fet anteriorment, segons el que dieu, encara que no passin d’aquesta quantitat? És que és un enunciat molt poc aclaridor, el dels supòsits d’exempció. Però si és tal com dieu ara veig encara més clar , com es diu al comunicat d’aquest grup d’ entitats no lucratives que en reclamen els drets, que és importantíssim que canvïi el marc fiscal de les entitats no lucratives. O si no, que canvii el model de declaració de l’impost i es faci accessible, o que canvii la llei de que les entitats que estiguin obligades a presentar declaració hagin de dur una comptabilitat de partida doble com la de les societats mercantils, o que es busquin models diferents de control més acords a la realitat d’aquestes entitats i es vigili, si cal i no queda prou clar, que realment els beneficis que obtinguin de les seves activitats no siguin de caràcter lucratiu, més que no pas sotmetre-les a un control per a recaptar impostos . Entenc que pagui impostos la persona ( física o jurídica ) que de les seves activitats, professionals o mercantils, n’obtingui guanys econòmics per a un ús particular no regularitzat ( com tots en paguem del sou que ens permet subsistir) . Però també quan no n’hi ha? Si és tal i com he entès, potser més que centrar-nos totes les entitats en saber cóm els hem de pagar hauríem de fer alguna mesura de reclamació de drets, i potser necessitaríem a persones enteses en economia o comptabilitat , o lleis jurídiques, que sàpiguen i vulguin defensar-los. Perquè... aquest marc fiscal, beneficia a algú? Gràcies per cedir-nos un espai de reflexió a les entitats.

El que dius es correcte.

Si tens activitat econòmica s'haurà de declarar i de fet s'hagués hagut de fer abans, però hi havia molt desconeixement al respecte i les entitats no ho solien fer, o millor dit, o feien molt poques.

El tema de les Associacions sense Ànim de Lucre (que no tenen el mateix tractament que les de Sense Finalitat Lucrativa, que compten amb una legislació fiscal a la que es poden acollir i que defineix millor les seves obligacions), ha estat sempre com residual, fins i tot per a definir-les legalment, ja que ho fant per exclussió, i es parla d'elles com parcialment exemptes, actualment situades a l'art. 9.3 de la Llei de l'Impost de Societats.

Des de fa anys les havien anat situant en uns nivells d'obligació que les comparaven a les empreses, però no s'havia fet des de l'Administració Pública cap acció per evidenciar aquestes obligacions. Sovint el fet que es digués que estaven exempts d'IVA feia creure que ho estaven en relació a d'altres impostos.

El Ministre Montoro, en la resposta que va donar al Senat el passat 10 de febrer, va dir que el que estavan pretenent era que donat que algunes entitats feien la declaració i d'altres no, dons que ara totes sabessin que l'havien de fer, i que no ho feian amb ànim recaptatori.

Cal aclarir que tenir que declarar no vol dir tenir que pagar. Però si es cert que obliga a portar la comptabilitat i tot el pocediment que implica l'Impost de Societats, que és prou complex.

Igualment moltes entitats feien activitats econòmiques i no declaraven IVA, i en canvi també tenen aquesta obligació llevat els casos que estan expressament exempts per llei recollits a l'art. 20 de la Llei de l'IVA.

Espero que us hagi pogut ajudar.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

Hola,

Us esposo el nostre cas: som una petita associació esportiva amb un pressupost inferior als 5000 euros anuals. La nostra financiació és mitjançant les quotes de socis i cursos de promoció (el preu dels quals cubreixen bàsicament els costos del curs); es suposa que haurem de tributar per aquests cursos i presentar l'Impost de societats?

Gràcies.

Si les quotes són per pagar cursos o si feu cursos cobrant per ells es considera activitat econòmica a efectes de l'Impost de Societats.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

També si l'import dels cursos cubreixen sols els gastos dels mateixos o si fins i tot son deficitaris?

També, són vendes. Si no hi ha benefici, no es pagarà res, però sí que generen obligació de declarar.

Impost de Societats és el mateix que IAE? Una associació que fa factures per serveis a tercers que no són associats (ex: un esbart va a ballar a una festa major i l'ajuntament li demana factura), ha de declarar-la?

Moltes Gràcies.

IS no és el mateix que IAE, però van relacionats.

A l'IS tributa el benefici. De l'IAE es paga una quota per cada tipus d'activitat que esteu donats d'alta, però només si passeu d'1 milió d'euros de facturació. Però igualment esteu obligats a donar-vos d'alta si presteu serveis.

Efectivament, si factureu sigui per l'import que sigui, esteu obligats a declarar, però ja ho estàveu abans de la reforma.

Salutacions

Disculpeu que la pregunta que faré ara sigui diferent al tema de l’impost de societats, però com també cal presentar aquest tràmit, qui estigui obligat a fer-lo, aquest mateix mes de febrer: Es tracta del model 347. A l’activitat que duem a terme ara mateix: Els nostres ingressos són només de quotes de soci ( no rebem ingressos de l’exterior a l’Associació), i : Les nostra única despesa ( a part del que haguem de pagar per tràmits, fulls, fotocòpies,…coses de papereria.., que vé a ser una quantitat entre 50 i 100 €) és: Remunerar a un professional autònom ( per tant, no empresa, ni estament, ni altra entitat,..), extern a la nostra Associació, que vé a ensenyar-nos una disciplina física que els socis volem practicar i aprendre amb continuitat perquè beneficia el nostre estat de salut ( és l’objectiu social que fem constar, a part del desig de difondre-la,). I li paguem mensualment amb les nostres quotes. Però ja fem les 4 declaracions trimestrals i l’anual ( m 111 i 190) i ell també les seves , que coincideixen amb les factures que ens emet pels seus serveis. I que coincideixen també amb el que el grup de socis entre tots recollim, així que quedem a molt poqueta cosa més que a zero Pel que interpreto del que he llegit a info de Xarxanet sobre l’ obligació de quines entitats han de fer aquest tràmit, i que donades certes condicions no s’ha de fer, nosaltres , la nostra entitat, no l’ha de presentar, donat que fem les declaracions trimestrals, encara que al llarg d’un any poguem passar d’aquesta quantitat, i encara que siguem una entitat declarada de caràcter social. És així?. Agrairé molt si m'ho podeu aclarir, perquè si fos el cas, febrer s'està acabant ja .Moltes gràcies

El Mod. 347 de l'IVA és una declaració d'operacions amb tercers.

S'ha de fer la declaració al Model 347 si has tingut, amb una mateixa persona o entitat operacions que hagin superat els 3.005,06 Euros durant l'any 2014. (La xifra pot ser el resultat de sumar diverses factures que siguin de la mateixa persona o entitat, o que la vostra entitat hagi fet contra una mateixa persona o entitat)

No s'han de declarar les que corresponguin a subministrament elèctric, aigua o combustibles, i tampoc les derivades d'assegurances, encara que pugin per sobre dels 3005,06 € any

També ha de fer-se la declaració del Model 347 si s'estigués en el cas de ser societat, associació, col·legi professional o d'altre entitat que efectua cobraments per compte dels socis, associats o col·legiats, d'honoraris professionals o drets derivats de la propietat intel·lectual, drets d'autor o d'altres, si aquests quantitats pagades a cada una d'aquestes persones per les quals s'ha fet la gestió, superen els 300,51 €

Però hi ha una altre situació que presenta dubtes si s'ha de declarar o no, perquè és el primer cop que s'haurà de fer i perquè no està gens clar com s'ha d'interpretar. Es tracta de declarar les subvencions rebudes de les Administracions Publiques sigui quin sigui el seu import. Tot i que en el vostre cas, que no en teniu de subvencions segons he pogut entendre no us afecta.

Però, per si algú més llegeix aquest post i té aquest dubte us afegeixo el que al respecte us puc oferir:

Sembla que tots tenim clar que les Administracions Públiques han de fer-ho, i en el que no està tothom d'acord és si ho han de fer les entitats.

Jo us deixo el text origen de tot aquest enrenou i vosaltres mateixos podreu arribar a les vostres conclusions.

A la introducció del RD 8282/2013 se'ns diu que:

"A efectos de la mejora en la gestión tributaria se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 euros exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Públicas a una misma persona o entidad".

El text de l'art. 33 del RD 1065/2007, que és la normativa o apareix què ha de contenir aquesta declaració anual d'operacions del Model 347 el que cita relatiu a les subvencions es només això:

Asimismo, las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deberán relacionar en dicha declaración a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe, sin perjuicio de la aplicación en este supuesto de la excepción prevista en el párrafo i) del apartado anterior.

I el que diu l'art. 3 apartat 2 del RD Leg. 3/2011, és:

Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades:

 • a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior.
 • b) Los Organismos autónomos.
 • c) Las Universidades Públicas.
 • d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y
 • e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:
  • 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
  • 2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

  No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Fins aquí queda clar que les Administracions Públiques han de fer la declaració del Mod. 347

Però com aquest model tenia fins ara la funció de comparar les declaracions que es feian (perquè el que hom tenia com a proveïdor, l'altre el tenia que tenir com a client, i per tant havien de quadrar les delcaracions d'uns amb les dels altres), resta el dubte de quina funció ha de tenir que les Administracions declarin i les entitats o persones beneficiades amb les subvencions no ho facin.

No ajuda a aclarir el tema el fet que a la web de l'AEAT el que es digui al respecte a les novetats que va introduir el RD 828/2013 sigui:

"Se produce la eliminación del límite mínimo excluyente de 3.005,06 € exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por las distintas AAPP a una misma persona o entidad".

Aquest text es pot interpretar com que només han de declarar les Administracions Públiques. Però també es pot interpretar com que s'han de declarar totes les subvencions atorgades per les Administrcions Públiques, i el significat es diferent, perquè en el segon cas ho harien de fer també els que les han rebudes.

En un inici les opinions dels experts tendien a dir que calia fer la declaració per part de les entitats, ara hi ha una corrent que diu que no s'ha de fer.

Cal que resti clar que l'entitat amb subvencions de més de 3005,06 € les ha de declarar i que el dubte és en relació a les subvencions d'inferior quantia atorgades per Administracions Publiques.

Quant a declarar o no les que siguin d'inferior import als 3005,06 €, atorgades per Administració Pública (no per altres fundacions, empreses, etc.), només afegir que per fer-ho Hisenda no posa cap sanció, però tindrà el cost que us hagi de cobrar el Gestor que us la prepari.

Com és un tema sobre el que estic darrere, com d'altres persones que ens agradaria poder donar una orientació més clara al respecte, si tinc noves informacions que pugin ajudar al respecte us ho comunicaré amb molt de gust. De fet estic pendent d'una informació concreta que al llarg d'aquest matí m'ha d'arribar i que podria ser força aclaridora al respecte.

Espero que us hagi pogut ajudar una mica.

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com

Mod. 347

Informació procedent de nova informació AEAT

Segons interpreta l'AEAT les entitats no caldran que facin declaració de les subvencions si no superen els 3.005,06 € Us deixo enllaç de la comunicació.

http://file:///C:/Users/Vicente%20L%C3%B3pez/Downloads/113373-OBLIGADOS.pdf

Cordials salutacions

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com

El anterior enllaç no funciona, espero que aquest si:

https://www5.aeat.es/es13/s/iafriafrc05f/

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com

A veure si per aquest sistema el podeu veure ja que els altres dos han fallat

https://docs.google.com/document/d/1Ht8NMrWv6EyAqCNQZvGwWgYFC9SJcYLK4skjWL2xA4k/edit?usp=sharing

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com

En el cas d'una Banda de Música, amb consideració d'entitat sense ànim de lucre (exempta d'IVA) que només te ingressos provinents d'una subvenció pública inferior als 3000 €, i de contractació directa de concerts (no venda d'entrades, sino que un Ajuntament o un teatre contracta la Banda per a un concert), aquests ingressos quina consideració tenen? (rendes exemptes o no exemptes?), i originen l'obligació d'haver de declarar l'impost de societats?

Afegeix un comentari nou