Què s’ha de tenir present per elaborar els comptes anuals d'una entitat?

Imatge principal a portada: 
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido i Eugenia Ifer
Resum: 

És important conèixer les principals qüestions a tenir presents a l'hora de fer la comptabilitat periòdica de les entitats, que serà necessària per poder elaborar els comptes anuals de l’organització.

La comptabilitat de les fundacions i les associacions inscrites a Catalunya està regulada pel Decret 259/2008.

Imatges secundàries: 
La comptabilitat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública inscrites a Catalunya està regida pel Decret 259/2008, i el 125/2010, de modificació. Font: Freepik.
Els comptes anuals s’han de fer cada 12 mesos per part de l’òrgan competent de l’entitat. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què inclouen els comptes anuals?
Com presentar els diferents apartats
Principis comptables
Continguts: 

Els elements que s’inclouen en els comptes anuals són els següents:

 • Balanç: on figuren els saldos segons la data d’elaboració dels comptes actius, passius i el patrimoni net.
 • Compte de resultats: reflecteix els ingressos i les despeses que s’hagin generat durant l’exercici, independentment de si s’han cobrat o pagat, respectivament.
 • Estat de canvis en el patrimoni net.
 • Estat de fluxos d’efectiu (només és obligatori per a les entitats de dimensió gran).
 • Memòria econòmica.
 • Annex: memòria explicativa de les activitats fetes.

Cadascun d’aquests apartats ha d’estar ben identificat, incloent-hi també la denominació de l’entitat i l’exercici al qual corresponen.

Per formular els documents anteriorment esmentats cal tenir present els següents aspectes:

 • Incloure les xifres de l’exercici immediatament anterior, de manera que permeti la comparació amb les dades de l’exercici present.
 • És obligatori incloure les partides amb imports a qualsevol dels dos exercicis esmentats al punt anterior.
 • Els crèdits i deutes amb entitats del grup o associades han de figurar en les partides corresponents, amb separació de les que no corresponguin a entitats del grup o associades, respectivament.
 • Les entitats que participin en un o diversos negocis conjunts que no tinguin personalitat jurídica han de presentar aquesta informació integrant, en cada partida dels models dels diferents estats financers, les quantitats corresponents als negocis conjunts en què participen, i informant sobre el seu desglossament en la memòria.

En tot cas, si amb aquesta documentació no és suficient per mostrar una imatge fidel de l’estat comptable de l’entitat, caldrà incloure les informacions complementàries a la memòria.

La comptabilitat de l’organització ha de seguir els següents principis comptables:

 • Entitat en funcionament: es considera que l’entitat continuarà, en cas contrari s’hauran de seguir els criteris d’entitat en liquidació.
 • Meritació: cal incloure les transaccions o fets econòmics i s’han d’imputar a l’exercici al qual es refereixin els comptes anuals, independentment de quan es faci el pagament o cobrament.
 • Uniformitat: s’han de mantenir els criteris comptables i aplicar-los uniformement. Si hi ha cap modificació, s’ha d’explicar a la memòria econòmica.
 • Prudència: en les estimacions i valoracions davant de condicions d’incertesa. S’han de tenir en compte els beneficis obtinguts fins a la data, però també els riscos del mateix exercici o d'anteriors. Per tant, no s’han d’incloure els ingressos previstos.
 • No compensació: no es poden compensar les partides de l’actiu i del passiu o les de despeses i ingressos.
 • Importància relativa: permet no aplicar estrictament aquests principis quan es refereixin a assumptes de poca rellevància que no alteren la imatge de l’entitat.

Els comptes anuals s’han d’elaborar, per norma general, cada dotze mesos, excepte en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici o dissolució. I s’han de tancar en la data que indiquen els estatuts o el 31 de desembre si als estatuts no indica res concret.

Els ha d’elaborar l’òrgan competent, en el cas de les fundacions seria el patronat i en les associacions, la junta directiva. El patronat ha d’aprovar els comptes anuals dins dels sis mesos immediatament posteriors a la data de tancament de l’exercici.

Els comptes de les fundacions s’han de lliurar al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya mitjançant un formulari digital (abans del 31 de juliol) on es transcriuen els balanços i s’annexen les memòries i el certificat d’aprovació dels comptes, per via telemàtica en el termini de 30 dies a comptar des del dia en què s’aproven. El formulari haurà d’estar signat electrònicament per part d’un dels patrons/es, o bé per un/a professional autoritzat.

Els comptes de les associacions que tinguin la condició de Declarada d’Utilitat Pública (DUP) inscrites a Catalunya també es presenten de forma telemàtica, però amb un formulari diferent, al qual s’annexen tots els continguts que conformen els comptes anuals signats en tots els seus fulls, juntament amb el certificat de l’assemblea d’aprovació dels comptes, i també s’ha de signar electrònicament.

La presentació s’ha de fer dins dels sis mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici. Aquesta declaració s’inclou dins de la memòria econòmica de l’organització.

field_vote: 

Mes de juliol: quins impostos s’han de presentar?

Imatge principal a portada: 
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats del tercer sector han de verificar quins models han de presentar durant el segon trimestre.

Arriba el mes de juliol i les organitzacions sense ànim de lucre han de presentar les liquidacions d’impostos del segon trimestre. El termini de la presentació és des de l’1 fins al 20 de juliol inclòs, o fins al 15 si s’escull domiciliar el pagament. A continuació, s’expliquen els impostos i els models que s’han de presentar a l’Agència Tributària durant aquest tancament.

Imatges secundàries: 
Al segon trimestre s'ha de presentar la declaració dels impostos d'IRPF, IVA i Societats. Font: Canva.
Per tal de no tenir sancions econòmiques, les entitats han de presentar els models corresponents dins dels períodes assignats. Font: Canva.
Subtitols: 
Retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Impost de Societats (IS)
Continguts: 

Per presentar la declaració de retencions sobre l’Impost de les Persones Físiques (IRPF) les entitats hauran de presentar els següents models:

 • Model 111: document per a totes les entitats que tinguin personal empleat, encara que no hi hagi retencions. També s'ha de presentar quan s’efectuïn pagaments a professionals autònoms, entre altres casos.
 • Model 115: quan l'organització arrendi un immoble urbà (excloent els rústics i altres excepcions) haurà de presentar aquest model.
 • Model 123: declaració de les retencions i ingressos a compte de l'IRPF, Impost sobre Societats o impost sobre la renda de no residents, en cas que l'entitat hagi pagat interessos o altres retribucions de capital sotmeses a retenció durant el trimestre.
 • Model 216: aquest model s’ha de presentar per declarar les retribucions efectuades en els pagaments a persones físiques, empreses o entitats que no resideixen fiscalment a l'Estat espanyol, per feines desenvolupades dins de l’estat.

Altra declaració que s’ha de fer és la de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Per tant, les entitats hauran de presentar els següents documents:

 • Model 303: s’utilitza aquest formulari per fer la declaració trimestral d'autoliquidació de l’IVA. Independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, zero o a favor de l’organització.
 • Model 349: es fa servir per presentar la declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis entre empreses o entitats d'un altre estat membre de la Unió Europea. És necessari que l'entitat estigui inscrita en el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI) de l'Agència Tributària.

Per acabar, també s’ha de presentar la declaració de l’Impost de Societats (IS), model 200, quan l’entitat n’estigui obligada. Això dependrà del seu règim fiscal:

 • Entitats en el règim fiscal de la Llei 49/2002, 23 de desembre (fundacions i associacions Declarades d’Utilitat Pública, bàsicament), ho han de presentar sempre.
 • Organitzacions en el règim fiscal parcialment exemptes (totes les entitats no lucratives que no estiguin en el règim anterior): ho han de presentar sempre que superin el llindar del volum d’ingressos anual de 75.000 euros, o bé quan realitzin activitats econòmiques (venda de béns o serveis), independentment del seu volum d’ingressos.

En cas que una entitat sense ànim de lucre tingui dubtes o necessiti ajuda sobre la presentació d’impostos o altres qüestions sobre gestió pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Què cal saber sobre els ajuts de minimis?

Imatge principal a portada: 
Els ajuts de minimis representen quantitats poc rellevants. Font: Canva.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

Aquesta mena d'ajudes les concedeixen estats de la Unió Europea i representen petites quantitats de diners.

Sovint les entitats poden trobar convocatòries de subvencions o altres ajudes anomenades 'de minimis'. Es tracta d’un tipus d’ajut amb algunes particularitats que és pertinent que les organitzacions tinguin presents.

Imatges secundàries: 
Els ajuts de minimis representen quantitats poc rellevants. Font: Canva.
Els ajuts de minimis els concedeixen els estats membres de la Unió Europea. Font: Canva.
Subtitols: 
Què són els ajuts de minimis?
Quins ajuts són d’aquest tipus?
Què cal tenir en compte per demanar un ajut de minimis?
Continguts: 

Els ajuts de minimis són aquells que estan regits per la norma de minimis. Això vol dir que són ajuts d’una quantitat que es considera poc rellevant. Aquests ajuts són concedits pels estats membre de la Unió Europea i no poden superar l’import de 200.000 € en tres exercicis fiscals (tenint en compte l’any en el qual es concedeix l’ajut i els dos immediatament anteriors). El límit és de 100.000 €, si es tracta d’activitats de transport de mercaderies per carretera.

Els ajuts poden ser de tres tipus:

 • Subvencions
 • Préstecs
 • Deduccions en els interessos de préstecs bancaris

Els estats que concedeixen aquesta mena d’ajuts no tenen l’obligació de notificar-ho a la Comissió Europea, perquè es considera que, a causa del seu import, no tenen cap repercussió en la competència i que, per tant, són compatibles amb el mercat comú i no afecten el comerç entre estats membres. És a dir, que queden exempts de l’article 107 del Tractat de Funcionament de la UE.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que no tots els ajuts inferiors a 200.000 € són de minimis i que tots aquells que no ho siguin no quedaran sotmesos a les seves limitacions.

Bona part de les organitzacions del tercer sector poden trobar convocatòries de subvencions que tinguin la consideració de minimis.

En les convocatòries dels diversos ajuts públics s’ha d'especificar de forma expressa si aquell ajut està dins d’aquest grup. Entre els inclosos es poden trobar, per exemple, els ajuts per al desenvolupament de regions desfavorides o per a la protecció del medi ambient. També hi ha ajuts de mínims relatius a la investigació i el desenvolupament, al foment de la feina i la formació, o al desenvolupament de petites i mitjanes empreses.

En canvi, hi ha activitats que no es contemplen en aquests ajuts perquè hi ha alguns sectors que queden expressament exclosos, com ara les empreses i entitats que es dediquen a l’agricultura, pesca i aqüicultura o les empreses exportadores. Tampoc es poden concedir ajuts de minimis a empreses o organitzacions en crisis.

A l’hora de demanar una subvenció (el tipus d’ajut més habitual entre les organitzacions del tercer sector) sempre cal tenir present tots els requisits i condicionants que estableixin les bases, més enllà del fet que es tracti d’un ajut de minimis o no, per saber si encaixa amb l’activitat de l’entitat.

A partir d’aquí, i si a les bases s’especifica que és un ajut d’aquest tipus, cal revisar que no es sobrepassi la limitació dels 200.000 € per un període de tres exercicis fiscals. Per saber si l’entitat ha rebut ajuts de minimis en aquest període, es pot consultar la Base de Dades Nacional de Subvencions, on hi ha un apartat específic que permet la consulta simplement informant del NIF de l’organització.

En cas que s’hagin rebut ajuts per projectes presentats per diverses organitzacions o si una entitat ha rebut diversos ajuts de minimis per diferents projectes, és clau saber que el límit de l’ajut s’estableix per a cada empresa o entitat. D'altra banda, a les subvencions que hagin estat revocades totalment o parcialment, o a les quals s’hagi renunciat, es tindrà en compte l’import brut, és a dir, la part de diners que no s’hagi de tornar. Finalment, s’ha de tenir en compte que la data en la qual es considera que s’ha rebut l’ajut és la de la resolució d’atorgament i no la data del cobrament efectiu.

Al portal de finançament de Xarxanet es poden trobar algunes convocatòries d’ajuts de mínims per a entitats no lucratives.

field_vote: 

Aprovat el model 200 per a la declaració de l‘Impost de Societats, per a l’any 2022

Imatge principal a portada: 
Amb el model 200 es fa la declaració o liquidació de l’impost de Societats (IS). Font: Canva.
Autor/a: 
Dolors Martínez i Eugenia Ifer
Resum: 

S’han publicat novetats del model 200 que moltes entitats sense ànim de lucre han de tenir presents, ja que han de presentar l’Impost de Societats (IS).

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el model 200 per a la declaració de l’Impost de Societats (IS) per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2022. A continuació, s’expliquen les principals consideracions que cal tenir presents. En cas de dubte, es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Imatges secundàries: 
Amb el model 200 es fa la declaració o liquidació de l’impost de Societats (IS). Font: Canva.
L’Impost de Societats (IS) és el tribut amb el qual es graven els beneficis de les organitzacions. Font: Canva.
Subtitols: 
Quines novetats hi ha?
Qui l’ha de presentar?
Quan s’ha de presentar la declaració?
Com s’ha de presentar?
Continguts: 

El nou model publicat no presenta canvis significatius per a les entitats no lucratives respecte a les declaracions de l'exercici 2021. Així doncs, s'han de proporcionar les mateixes informacions que en la declaració anterior:

 • Informació bàsica: s'ha de proporcionar el NIF i el nom de l'entitat, indicar el règim fiscal (entitat en el Règim de la Llei 49/2002 o en règim de parcialment exempta), el codi CNAE i identificar la persona que actua com a secretari/a de l'entitat i que té la representació legal (normalment, la persona que ocupa la presidència). En aquesta mateixa pàgina inicial, es pot marcar la casella de la X solidària per destinar el 0,7% de la quota íntegra a fins socials.
 • Selecció del tipus de balanç: s'ha de triar entre PIME, abreujat o normal. En cas de les entitats sense ànim de lucre, el més comú és utilitzar el balanç de PIME, el qual permet no informar sobre els canvis en el patrimoni net, ja que és opcional en aquesta modalitat. A continuació, s'han d'indicar les dates d'inici i final de l'exercici, així com el nombre mitjà de personal fix i temporal contractat per l'entitat durant aquest període.
 • Informació sobre les administradores de l'entitat: s'ha de proporcionar el nom i el NIF de les persones amb poders d'administració de l'entitat, generalment, els membres dels òrgans de govern i de direcció o gerència, si n'hi ha.
 • Trasllat de la informació comptable: s'ha de transmetre la informació del balanç de situació i del compte de resultats generats a partir de la comptabilitat tancada de l'organització. Cal destacar que el càlcul del resultat fiscal i de la quota a tributar per aquest import s'ha de realitzar prèviament i, si és necessari, enregistrar el resultat de la comptabilitat abans de tancar-la.

Altres detalls importants a incloure en el model són els ajustaments al resultat comptable per obtenir el resultat fiscal (quota de l'Impost de Societats, sancions, donatius amb dret de deducció efectuats, etc.), les quotes a compensar generades en l'exercici actual o en anteriors, deduccions aplicades o pendents, bonificacions aplicables i retencions realitzades per tercers a l'entitat. També s'ha de proporcionar informació sobre despeses financeres, si n'hi ha, i sobre l'aplicació del resultat positiu de l'exercici.

Finalment, cal indicar un compte bancari per a la domiciliació.

En cas de les entitats acollides al Règim fiscal de la llei 49/2002, com les fundacions i les associacions Declarades d'Utilitat Pública (DUP), sempre és obligatori presentar la declaració, ja que és un requisit per poder gaudir dels beneficis fiscals d'aquest règim.

Pel que fa a les altres organitzacions, que es troben en el règim d'entitats parcialment exemptes, han de presentar la declaració si superen els 75.000 € d'ingressos globals anuals o si han realitzat alguna activitat econòmica, com la venda de béns i/o serveis. L'excepció són les entitats que només han obtingut ingressos a través de quotes d'afiliació dels seus membres, subvencions i donacions, i que no superen aquest volum d'ingressos esmentat.

El termini de la presentació del model varia segons la data de finalització de l'exercici econòmic de l'entitat, establerta en els seus estatuts. Aquest termini és de 25 dies immediatament posteriors als sis mesos de la finalització de l'exercici.

Pel que fa a les entitats amb exercici que finalitza el 31 de desembre, el període de presentació és de l'1 al 25 de juliol. Si la declaració implica un pagament i es desitja fer per domiciliació bancària, el termini s'estén fins al 20 de juliol.

A partir de l’1 de juliol, el formulari web que genera el model estarà disponible a la pàgina de l'Agència Tributària. Uns dies abans, també es podrà accedir a certes dades fiscals de l'entitat que ja estan en possessió de l'Agència Tributària, les quals provenen de diverses fonts. En cas que aquestes dades no coincideixin amb les declarades en el model, es podria rebre un requeriment per aclarir les discrepàncies d'informació. És molt recomanable descarregar i revisar aquestes dades abans de realitzar la declaració.

Per dur a terme aquestes tasques, així com per confeccionar i presentar la declaració, serà necessari que l'entitat disposi d'un certificat digital.

field_vote: 

Com s’han de definir els objectius d'un projecte?

Imatge principal a portada: 
Establir indicadors és crucial per poder avaluar els objectius plantejats. Font: Canva. Font: Canva.
Resum: 

Una part fonamental de tot projecte són els objectius. Definir-los i redactar-los correctament ajuda no només a comunicar què es vol fer sinó també a mesurar l’èxit del projecte.

Els objectius d’un projecte expressen la finalitat, els efectes i resultats que s’espera aconseguir. En aquest sentit, haurien d’indicar què pretenem fer, quins canvis es volen aconseguir sobre la situació de partida, fins on s’espera arribar i en quant de temps es farà. A més, cal haver fet prèviament una anàlisi de la situació sobre la qual es vol actuar, i sobretot, conèixer els recursos de què es disposa.

Imatges secundàries: 
Establir indicadors és crucial per poder avaluar els objectius plantejats. Font: Canva. Font: Canva.
Els objectius d’un projecte poden ser generals, específics o operatius. Font: Canva.
Subtitols: 
Característiques que han de tenir
Tipologia d’objectius
Redacció d’objectius
Continguts: 

La viabilitat d'un projecte depèn molt de la formulació correcta dels objectius. Per garantir que els objectius seran realment útils, es pot usar el criteri SMART definit per Peter Drucker. Segons aquest criteri, els objectius haurien de ser:

 • Específics (Specific): els objectius han d'indicar de forma clara i concreta què es farà.
 • Mesurables (Measurable): ha de ser possible avaluar el grau de compliment dels objectius, i per això cal que siguin mesurables.
 • Assolibles (Achievable): els objectius han de ser assolibles considerant els recursos disponibles o la realitat sobre la qual volem incidir, entre d’altres.
 • Realistes (Realistic): els objectius s’han de poder dur a terme en la realitat sobre la qual es treballa.
 • A temps (Timely): els objectius s’han de poder situar en el temps, establint en quin termini es planteja assolir-los.

Criteri SMART. Font: Eugenia Ifer.

Un exemple d’objectiu SMART seria per exemple: incrementar en un 5% el nombre de persones associades en els dos anys vinents. A més, i especialment en el cas de les entitats del tercer sector, els objectius també haurien de ser:

 • Coherents amb la missió i les finalitats de l'organització. S’entén que, a més, els diversos objectius d’un projecte han de ser coherents també entre ells.
 • Participatius, elaborats, coneguts i acceptats per les persones implicades en el projecte i per l’entitat en general que l’impulsa.

Pel seu grau de concreció, els objectius d’un projecte poden ser generals, específics i operatius.

Objectius generals

Els objectius generals corresponen a les finalitats genèriques del projecte, sense assenyalar resultats concrets. En aquest sentit, no són necessàriament quantificables de forma directa ni mesurables mitjançant indicadors. Els objectius generals es concreten en objectius específics.

Objectius específics

Es deriven dels objectius generals i els concreten, assenyalant el camí que s’ha de seguir per assolir-los. Per això, es refereixen als efectes específics que es vol aconseguir. Necessàriament, han de ser coherents amb els objectius generals, dels quals es deriven.

Objectius operatius

Encara hi hauria un tercer nivell, els dels objectius operatius, que desenvolupen els específics i els concreten encara més. Aquests objectius han de ser directament quantificables i mesurables mitjançant indicadors.

No sempre, però, es poden fer servir tots tres nivells. Definir dos o tres nivells d'objectius en un projecte dependrà sobretot del tipus de projecte i del grau d'abstracció dels objectius generals.

 • Tres nivells (generals, específics i operatius): si els objectius generals són molt abstractes, serà difícil passar directament al nivell més concret dels objectius operatius, que són quantificables. Caldrà un nivell intermedi: el dels objectius específics.
 • Dos nivells (generals i específics): en un esquema de dos nivells, els objectius generals -tot i que continuen essent genèrics- són menys abstractes que en el de tres nivells. Per tant, es poden concretar directament en els objectius del nivell següent, els específics. Els objectius generals equivaldrien aquí als específics dels tres nivells mentre que els específics farien la funció dels operatius.

Ara bé, la majoria dels guions que s'han d'emplenar quan es vol accedir a un ajut o subvenció demana que es defineixin únicament els objectius generals i els específics. Si no existeix cap guió concret, habitualment també s’optarà per aquesta estructura en dos nivells.

Per redactar els objectius es recomana fer ús de verbs en infinitiu que expressin l'acció que es vol desenvolupar. S’ha d’utilitzar verbs més abstractes per als objectius genèrics i verbs que permetin la quantificació per als objectius més específics.

 • Verbs genèrics: afavorir, consolidar, estimular, orientar, ajudar, millorar, conèixer, fomentar, dinamitzar, analitzar, avaluar, impulsar, promocionar, prevenir, potenciar, vetllar per, promoure o conscienciar, entre d’altres.
 • Verbs concrets: augmentar, incrementar, disminuir, mantenir, realitzar, fer aconseguir, organitzar, obtenir, assegurar, constituir, crear, comprovar, calcular, resoldre, enumerar o donar, entre d’altres.

La guia de la Diputació de Barcelona recomana, a més, que els objectius s’enunciïn sempre en positiu i amb una estructura del tipus: verb d'acció + funció sobre l'acció + resultat final o intenció + data de finalització. Un exemple podia ser: matricular el 100% dels estudiants per aconseguir complir els terminis de la programació acadèmica el mes de juliol.

field_vote: 

Com demanar subvencions de la Diputació de Barcelona?

Imatge principal a portada: 
La representant legal de l’entitat serà l’encarregada de signar electrònicament la sol·licitud de la subvenció. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Per tal de poder accedir a les subvencions de l’Administració pública és important seguir els processos i les directrius marcades.

La Diputació de Barcelona ofereix diverses subvencions i ajuts a entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de fomentar i impulsar el desenvolupament de projectes i activitats que beneficiïn la ciutadania i contribueixin al progrés social de la província.

Imatges secundàries: 
La representant legal de l’entitat serà l’encarregada de signar electrònicament la sol·licitud de la subvenció. Font: Canva.
Les organitzacions només es poden presentar a un sol programa: ‘Cures en la comunitat’, ‘Drets bàsics i persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social’, ‘Cicle de Vida’ o ‘Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència’. Font: Canva.
Subtitols: 
Sol·licitud de les subvencions
Concessió de les subvencions
Justificació de la subvenció
Continguts: 

Tot el procés de sol·licitud de les subvencions s'ha de dur a terme mitjançant la plataforma electrònica de la Diputació de Barcelona. Així doncs, per fer correctament la tramitació, s’ha de seguir una sèrie de passos:

 1. S'ha d'accedir a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 2. S'ha de seleccionar l'opció ‘Tràmits i serveis ciutadania’.
 3. Cal buscar la secció de ‘Subvencions’.
 4. S'hi trobarà una secció específica per a les subvencions.
 5. En cas de ser necessari realitzar correccions o omissions a les sol·licituds ja presentades, és possible fer-ho mitjançant l'esmena d'errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions.
 6. Cal assegurar-se de completar tots els camps del formulari electrònic de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. Es recomana descarregar els documents en format PDF a l'ordinador i obrir-los amb l'Acrobat per a una millor compatibilitat.

Les concessions de les subvencions es realitzen a través d'un procés de selecció i avaluació, seguint els criteris establerts en les bases de la convocatòria i amb objectivitat.

S’ha de tenir present que el termini de la resolució de la concessió o denegació de la subvenció sol·licitada es podrà saber un cop hagin transcorregut tres mesos des de l’últim dia habilitat per a la presentació de les sol·licituds. Els resultats de la convocatòria no es comunicaran individualment, sinó que es publicaran al taulell d'anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

La justificació de la subvenció és un requisit important per a les entitats beneficiàries, ja que consisteix a demostrar l'adequada utilització dels fons rebuts i el compliment dels objectius establerts en la convocatòria.

Per a les subvencions amb un import atorgat inferior, igual o superior a 20.000 €, s'aplica un compte justificatiu simplificat. El document corresponent es pot descarregar mitjançant el següent ‘enllaç’ (un cop obert el document, es pot desar a l'ordinador amb Adobe Acrobat per a la visualització adequada).

La justificació de la subvenció s'ha de tramitar exclusivament per via electrònica seguint els passos següents:

 1. S'ha d'accedir a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
 2. A la secció de ‘Tràmits i serveis ciutadania’, s'ha de seleccionar l'opció pertinent.
 3. Dins la secció de ‘Subvencions’, es trobarà una opció específica per a la justificació de subvencions.
 4. S'ha de seleccionar l'opció corresponent a la ‘Justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva’ per a les entitats sense finalitat de lucre durant l'any en qüestió.
 5. En cas que sigui necessària una correcció o omissió en la justificació, es podrà accedir a l'opció ‘Esmena d'errades o omissions en la justificació de subvencions’.
 6. Cal omplir el formulari electrònic de justificació i adjuntar tota la documentació requerida.

És imprescindible que tots els camps del formulari de justificació estiguin degudament emplenats i que es proporcioni tota la documentació necessària. Es recomana descarregar els documents en format PDF a l'ordinador i obrir-los amb Adobe Acrobat per a una correcta visualització.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Evolució del Mercat Social. Com està l'Economia Social i Solidària a Catalunya?

Imatge principal a portada: 
La Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya ha presentat l'Informe Mercat Social 2022. Font: Canva.
Resum: 

L'Informe Mercat Social 2022 de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) recull dades i reflexions sobre l'estat de l'ESS a Catalunya.

L’Economia Social i Solidària (ESS) cada cop té un paper més rellevant en el sistema actual i, dins d’aquest entorn, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) potencia el Mercat Social: “el conjunt d’organitzacions que han passat un sistema d’avaluació i de rendició de comptes d’acord amb els criteris de l’ESS”.

Imatges secundàries: 
La Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya ha presentat l'Informe Mercat Social 2022. Font: Canva.
El Mercat Social català engloba un conjunt d’entitats i projectes cada cop amb més presència. Font: Canva.
Subtitols: 
Evolució del Mercat Social
Com són les entitats del Mercat Social?
Com es caracteritzen?
La perspectiva de gènere a les entitats
Continguts: 

El Mercat Social català engloba un conjunt d’entitats i projectes que cada cop són més presents i esdevenen una alternativa al sistema capitalista. En aquest sentit, l’any 2022, 1.479 organitzacions i projectes en formaven part.

Mostra d’això és el fet que entre 2015 i 2019 es van assolir xifres rècord en la creació d’entitats. Cal tenir en compte que una part de la disminució en la constitució pot tenir a veure amb la pandèmia i amb la necessitat d’un temps per fer les avaluacions per poder ser entitat del Mercat Social.

Aquesta evolució també es reflecteix en l’antiguitat de les organitzacions, ja que el 51% té menys d’onze anys. Es tracta, per tant, d’una alternativa jove que s’està consolidant a la societat. De fet, la xifra total entitats equival a una base social de 236.485 persones i a 23.409 persones ocupades.

No obstant això, cal tenir molt en compte quina mena d’entitats es considera que formen part del Mercat Social. S’inclouen les organitzacions que compleixen els criteris següents:

 • Associades a la XES: han passat de 137 organitzacions l’any 2014 a 353 el 2022.
 • Formar part del Pam a Pam: el mapa d’iniciatives de l'ESS a partir dels criteris d’avaluació ha crescut de 389 a 1.307 entitats en els últims anys.
 • Haver superat el Balanç Social (una vegada com a mínim): un sistema d’autoavaluació del nivell de responsabilitat social que l’any 2022 van superar 259 entitats de les 268 que el van fer.
 • Aparèixer al mapa d’Economies Comunitàries: es tracta del "conjunt de pràctiques econòmiques que busquen resoldre necessitats de forma col·lectiva”, segons l’informe. L’any 2022 n'hi havia 173.

Segons les dades recollides a l’informe, a Catalunya l’Economia Social i Solidària representa gairebé un 6% del total de l’economia pel que fa a nombre d’entitats -si bé moltes no tenen forma jurídica- i de llocs de feina.

En aquest sentit, cal tenir en compte que es tracta d’organitzacions molt heterogènies que assumeixen els valors de l’ESS en diferent grau: entre 1.200 i 1.700 entitats se sotmeten habitualment a eines de validació de l’ESS; 7.500 estan associades; i 16.691 entitats estan quantificades en aquest àmbit.

A més a més, gairebé un milió de persones estan implicades en l’ESS com a treballadores, consumidores o d’una altra manera.

L’alimentació és el sector majoritari (26%) entre les entitats del Mercat Social, un àmbit que, alhora, és molt divers en si mateix. El segueixen l’educació, la salut i les cures, i la cultura i l’oci, representant un 10% cadascun.

Pel que fa al volum d’ingressos, en total el Mercat Social en genera 730.470.000 d’euros. El sector dels subministraments és el que representa uns majors ingressos (més de 7.923.400 €, per entitat), seguit del finançament i moneda social (711.600 €) i del sector de producció i/o venda d’altres productes manufacturats (700.000 €).

Majoritàriament, les organitzacions del Mercat Social són cooperatives (36%), associacions (27%) o societats mercantils o treball autònom (23%) situades a Barcelona; amb estructures petites i ingressos per sota dels 100.000 euros anuals. De fet, el 41% té menys de 5 treballadores i 26% de les organitzacions no té estructura laboral (vinculat a les economies comunitàries).

Com ja s’ha indicat anteriorment, el grau de compliment dels valors que defineixen les ESS és molt divers. En aquest sentit, l’arrelament al territori és el criteri que més compleixen les organitzacions, mentre que l’ús de llicències lliures és el que menys se segueix.

D’altra banda, l’informe també avalua el grau d’intercooperació, és a dir, que les organitzacions busquin en el Mercat Social els proveïments. Si bé es tracta d’una de les accions que vol potenciar la XES, encara queda feina per fer: el 79,56% del total de compres es fa fora de l’ESS i només un 9,55% és amb proveïdores del Mercat Social.

El 67% de les persones que treballen en entitats del Mercat Social són dones, una xifra que contrasta amb el 59% de dones que ocupen els càrrecs de responsabilitat en l’estructura laboral i el 46% de dones que estan a la base social.

Aquesta tendència, però, s’accentua en l’àmbit de salut i cures, ja que el 73% de la plantilla està formada per dones. De fet, les dones superen el 50% en tots els sectors excepte en tecnologia i electrònica (33%) on, a més, només n'ocupen el 21% dels càrrecs de responsabilitat.

El document també reflecteix les retribucions brutes: les dones cobren 19,2 €/h com a retribució més alta de mitjana, mentre que els homes en cobren 17,5 €/h. Això s’explica, en part, perquè el sector de salut i cures té millors retribucions que d’altres.

field_vote: 

Novetats de la llei de mecenatge

Imatge principal a portada: 
Les modificacions de la llei de mecenatge tenen una gran repercussió en el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

La norma fa modificacions significatives en el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre, així com dels incentius fiscals del mecenatge.

Imatges secundàries: 
Les modificacions de la llei de mecenatge tenen una gran repercussió en el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. Font: Canva.
Totes les comunitats religioses arrelades a Espanya podran gaudir dels mateixos beneficis que l'Església catòlica. Font: Canva.
Subtitols: 
Incentius fiscals
Requisits de les entitats sense ànim de lucre
Esglésies i comunitats religioses
Altres consideracions importants que cal tenir present
Continguts: 

Tal com indica el preàmbul d’aquesta norma, l'objectiu principal és "incrementar els incentius fiscals al mecenatge, tant si és efectuat per persones físiques, com per persones jurídiques o per no residents". Per aquest motiu, s’augmenta el percentatge de deduccions de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), pels donatius, donacions i aportacions amb dret a deduccions. Amb aquesta nova llei, el percentatge de deducció de les donacions efectuades per persones físiques passa del 35% al 40%.

A més, s’amplia la quantia del que es considera micromecenatge provinent de contribuents de l’IRPF, que passa de 150 a 250 euros, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80% per a aquest tram de donatius.

Pel que fa a les persones jurídiques, també s’incrementa el percentatge de deduccions, que passa del 35% al 40%. A més, es fixa el límit de deducció respecte de la base impositiva de l’Impost sobre Societats i del de la renda de no residents de l’empresa donant en un 15%, millorant el límit actual del 10%.

Així mateix, la norma continua fomentant les donacions continuades mitjançant dues accions:

 • S’incrementa el percentatge de deducció per les donacions que compleixen els requisits de recurrència, passant del 40 al 45% en el cas de les provinents de persones físiques, i del 40 al 50% en el cas de les de persones jurídiques.
 • Es redueix de quatre a tres anys el nombre d’exercicis en els quals s’han de fer donacions a una mateixa entitat per import igual o superior als de l’exercici anterior per poder aplicar aquests percentatges incrementats.

La modificació de la llei afecta també a l’article 3, on s’afegeix la defensa dels animals com a activitat d’interès general. D’aquesta manera, les entitats que tinguin aquest objecte social, passen a formar part de les entitats sense ànim de lucre que contempla aquesta llei, sempre que tinguin la forma jurídica de fundació o la qualificació de Declarada d’Utilitat Pública (DUP).

Igualment, no es consideraran remuneracions les primes abonades en concepte d’assegurances de responsabilitat civil contractades per aquestes entitats, per a les persones patrones, representats estatutàries i membres de l’òrgan de govern de l’organització. Això serà correcte només en cas que cobreixen exclusivament els riscos derivats del desenvolupament de les seves funcions.

Un dels canvis rellevants és que s’equipara el règim fiscal de totes les entitats pertanyents a les confessions religioses que tinguin un reconegut arrelament a l’Estat espanyol. D’aquesta manera, les entitats membres de la Unió Budista, l'Església ortodoxa, l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (mormons) i els Testimonis de Jehovà podran beneficar-se dels mateixos beneficis fiscals que en l’actualitat gaudeixen les que formen part de l'Església catòlica, la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la Comissió Islàmica.

Segons la normativa, entre altres beneficis d’aquest règim fiscal, aquestes institucions quedaran exemptes de l’Impost sobre els Béns i Immobles (IBI) sobre “els espais de culte i les seves dependències o edificis i locals annexos, destinats al culte o a l'assistència religiosa i a la residència de ministres de culte, els locals destinats a oficines de les esglésies, confessions i comunitats religioses i els centres d'ensenyament destinats a la formació de ministres de culte, quan imparteixin exclusivament ensenyaments per a aquesta formació”.

Així mateix, totes aquestes entitats quedaran exonerades de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

La modificació de la norma incorporarà la possibilitat que les persones donants puguin rebre compensacions simbòliques en forma de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació o per un valor màxim de 25.000 €.

També s’actualitzen els conceptes de donatius i donacions, ja que s’incorporen “les prestacions de serveis”. En aquesta línia, queden reconeguts com a donacions en espècie els serveis d’assessoraments i consultoria, espais de publicitat en mitjans de comunicació, cessions d'espais naturals protegits o béns culturals d'autores reconegudes, i tota classe de cessions d'ús d'immobles que les entitats beneficiàries hagin gaudit gratuïtament.

A les activitats econòmiques exemptes de l’Impost sobre Societats quan siguin rendes obtingudes per entitats sense fins lucratius complint el seu objecte o finalitat específica que es detallen a l’article 7, s’hi afegeixen les accions d’inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social i les explotacions econòmiques d’investigació, desenvolupament i innovació, així com les explotacions econòmiques d’ensenyament i de formació professional de l’educació d’altes capacitats.

Per tal de resoldre dubtes en referència a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Quines preguntes s’han de fer en una avaluació de projectes?

Imatge principal a portada: 
Realitzar preguntes adequades és clau per tenir una avaluació útil. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

L’avaluació de projectes pretén implementar un seguiment i control de què s’està fent i aconseguint, per tal de millorar els resultats i optimitzar recursos disponibles.

La Taula del Tercer Sector conjuntament amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques han elaborat ‘Eines d’avaluació per a les entitats del Tercer Sector Social’, un document per ajudar les entitats a avaluar els seus projectes.

Imatges secundàries: 
Realitzar preguntes adequades és clau per tenir una avaluació útil. Font: Canva.
La iniciativa ‘Eines d’avaluació per a les entitats del Tercer Sector Social’ pretén ajudar a les entitats del tercer sector amb l’avaluació dels seus projectes i iniciatives. Font: Canva.
Subtitols: 
Per a què serveix fer preguntes?
Quins passos s’han de seguir?
Què cal tenir present?
Continguts: 

Quan es plantegen les preguntes és important reflexionar sobre les següents qüestions per tal que siguin d’utilitat per al projecte i l’organització:

 • Contextualitzar l’avaluació: s’han de definir quins són els i les agents promotores, les persones interessades, quina és la raó de fer-la, quin ús se li donarà i què es pretén millorar.
 • Tenir una estructurar i planificació del procés d’avaluació: amb relació a les metodologies i eines que s’han de fer servir per obtenir la informació necessària.
 • Definir com els resultats aconseguits s’implementaran al disseny del nou projecte i l’entitat.
 • Assegurar-se que l’avaluació aporta la informació necessària per a la presa de decisions.

S’ha de seguir una sèrie d’indicacions per assegurar-se de tenir les correctes preguntes de l’avaluació:

 • Identificació dels i les agents rellevants en l’avaluació: és crucial detectar i comptar amb la participació de les agents implicades per poder definir els interessos de l’avaluació.
 • Revisió de la documentació del projecte: tenir presents els documents de la iniciativa, com el pla de treball o les memòries de seguiment, pot ajudar a identificar les necessitats d’avaluació.
 • Concreció de les preguntes d’avaluació: han de ser clares i precises. Així mateix, han d’evitar ambigüitats i obtenir la màxima concreció.
 • Priorització de les preguntes d’avaluació: s’han de seleccionar aquelles que poden tenir ser més útils per millorar el projecte.

En cap moment es pot perdre de vista que les preguntes de l’avaluació han de plantejar-se per millorar el projecte, pel que fa al disseny, la programació, la gestió i la relació de l’equip impulsor amb les agents implicades, entre d’altres.

A causa de la limitació dels recursos disponibles és molt improbable que una organització pugui avaluar tots els projectes i iniciatives que desenvolupa anualment. Per aquest motiu, les preguntes d’avaluació i les conclusions han de ser extrapolables a altres propostes. És important extreure conclusions que proporcionin aprenentatge.

Pel que fa als criteris de priorització de preguntes, s’han de tenir en compte les següents qüestions:

 • Les preguntes han de ser coherents amb els recursos econòmics i humans de l’entitat, així com amb els terminis disponibles.
 • Es recomana seleccionar entre cinc i set preguntes principals per evitar tenir un nombre excessiu. En qualsevol cas, si és necessari es poden fer subpreguntes més específiques dintre de les preguntes principals.

Per resoldre qüestions relacionades amb la gestió de projectes de les entitats sense ànim de lucre es pot contactar amb els serveis d'assessorament.

field_vote: 

Com rectificar una declaració informativa?

Imatge principal a portada: 
Si rectificació de la declaració informativa és per dades errònies o incompletes es pot corregir amb la seu electrònica de l’Agència Tributària. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Una declaració informativa és un formulari que serveix per comunicar informació amb transcendència tributària a Hisenda respecte de terceres persones.

Quan es presenten declaracions informatives, a vegades, es poden cometre errades. Per aquesta raó, és important conèixer quines modalitats de declaracions hi ha per poder corregir-les i saber quines són les conseqüències de no fer-ho.

Imatges secundàries: 
Si rectificació de la declaració informativa és per dades errònies o incompletes es pot corregir amb la seu electrònica de l’Agència Tributària. Font: Canva.
En cas que la declaració informativa presentada estigui incompleta o tingui dades errònies, l’Administració considerarà l’acció com infracció greu. Font: Canva.
Subtitols: 
Tipus de declaracions informatives
Correccions a través de la seu electrònica
Possibles sancions
Continguts: 

És crucial que les entitats del tercer sector coneguin les diferents tipologies de declaracions informatives que existeixen:

 • Resum de retencions i ingressos a compte: es realitza per declarar una retenció o ingrés a compte dut a terme prèviament.
 • Declaracions informatives: no estan relacionades amb una retenció o ingrés a compte previ. S'han de presentar quan s'hagin efectuat operacions que s’han d’informar en aquestes declaracions. Per exemple, el model 347, on es declaren operacions amb tercers.
 • Declaracions informatives mixtes: aquestes declaracions contenen informacions de les dues declaracions esmentades als punts anteriors. Com per exemple, el model 190, que és el resum anual de retencions de rendiments del treball, rendiments d’activitats professionals, premis i altres guanys patrimonials.

En cas que sigui necessari fer una rectificació de la declaració informativa perquè hi ha dades errònies o incompletes, és necessari accedir a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Per fer la rectificació s’ha d’accedir a ‘totes les gestions’ i, seguidament, a l'opció ‘impostos, taxes i prestacions patrimonials ’, on s’ha de seleccionar ‘declaracions informatives’. S’obrirà un llistat amb tots els models de declaració d’aquest tipus.

S’ha d’accedir al model que es vulgui rectificar, clicar a l’enllaç de presentació de l’exercici a on s’ha produït l’errada o omissió, i entrar-hi. Caldrà disposar del certificat electrònic de representant de persona jurídica de l’entitat, o bé del col·laborador/a de l’Agència Tributària que es va fer servir per presentar la declaració.

A continuació, el formulari web dona l’opció de carregar la declaració presentada, o bé de crear una nova declaració, si es vol substituir totalment. Cal anar amb compte amb aquesta segona opció perquè, si es presenta, implicarà que s'esborri totalment qualsevol dada inclosa d’una declaració prèvia del mateix model i exercici.

Si el que es vol és afegir registres nous o bé corregir registres ja declarats, cal escollir l’opció de carregar la declaració presentada.

El següent pas serà entrar a l’apartat de ‘declarats’ i cercar els registres a modificar. L’entitat modificarà el que calgui i validarà el registre. Si es vol afegir un registre no declarat prèviament, s'haurà de clicar la icona de ‘nou registre’ (full en blanc) i s’afegirà a la declaració.

Si l’administració detecta que la declaració informativa presentada està incompleta o té dades errònies, la considerarà una infracció greu, segons el que dicta l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Per aquest motiu, és important que l’entitat sigui molt acurada respecte de la correcció de les dades que declara.

Si l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75% de l’import de les operacions que s’haurien d’haver declarat, la sanció serà proporcional. En aquest cas, serà del 0,5, 1, 1,5 o 2%, respectivament, de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament. Si el percentatge és inferior al 10%, s’haurà de pagar una multa fixa de cinc-cents euros.

En cas que es rectifiquin les declaracions abans de rebre un requeriment per part de l’Agència Tributària, no es considerarà com una falta greu, però l’entitat rebrà igualment una sanció per haver presentat fora de termini el model. Així doncs, es considerarà com a falta lleu, segons s’estableix a l’article 198 de la Llei 58/2003.

Les sancions per declaracions fora de termini d’aquest tipus amb requeriment previ són de vint euros per persona declarant, amb un mínim de tres-cents euros. Si la declaració es presenta abans que l’Agència Tributària l’hagi reclamat, la sanció es reduirà un 50% i la sanció mínima serà de cent cinquanta euros.

Finalment, si la sanció és ferma i es paga dins del termini i sense presentar recurs, es veurà reduïda un 40%.

Per resoldre qüestions relacionades amb l'Agència Tributària i altres relatives a la gestió de les entitats sense ànim de lucre es pot contactar amb els serveis d'assessorament.

field_vote: