El model 111 de l’Agència Tributària

Imatge principal a portada: 
Les retencions i ingressos de l’IRPF s’ha de declarar mitjançant el model 111. Font: Canva.
Autor/a: 
Dolors Martínez i Eugenia Ifer
Resum: 

El model 111 d'Hisenda és una declaració o document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de l'IRPF d'ús obligatori per liquidar les retencions efectuades.

El model 111 s'utilitza per poder declarar i ingressar a l'Administració tributària les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques que les entitats hagin de fer per determinats pagaments.

Imatges secundàries: 
Les retencions i ingressos de l’IRPF s’ha de declarar mitjançant el model 111. Font: Canva.
El resultat habitual de la declaració serà positiu, ja que normalment sempre que se satisfan rendiments cal aplicar una retenció. Font: Canva.
Subtitols: 
Qui ha de presentar el model
Modalitat i terminis de la presentació del model 111
Altres obligacions relacionades amb aquest model
Continguts: 

L'obligació que tenen algunes entitats de retenir i d'ingressar posteriorment les retencions queda recollida a la llei de l'IRPF (Llei 35/2006) i al reglament de l'IRPF (Reial decret 439/2007). S’hi estableix que qualsevol persona jurídica (com són les associacions i fundacions) que satisfaci determinat tipus de rendes està obligada a fer la tasca de retenir, per compte d'Hisenda, un determinat import que representa un pagament a compte de l'IRPF de la persona que rep aquestes rendes.

Les rendes sotmeses a retenció es detallen a l’article 75 del reglament anteriorment esmentat. Aquest article conté tres apartats: en el primer i el segon es detallen les rendes subjectes a retenció i en el tercer apartat, les que hi resulten exemptes.

Per tant, per estar obligada a presentar el model 111, cal que l'entitat satisfaci rendiments en concepte de:

 • Rendiments del treball: perquè tingui personal contractat laboralment o bé conferenciants que no siguin professionals autònoms/es.
 • Rendiments d'activitats professionals: perquè algun professional autònom/a els hagi emès una factura.
 • Beques o premis atorgats per un import superior als 300 euros.

Aquests són els més habituals per a les entitats no lucratives, però es pot consultar el detall complet de les rendes sotmeses a retenció al text de l'article 75 anteriorment esmentat.

Aquest model només es pot presentar de forma telemàtica. Els terminis de presentació són els següents:

 • Entre l'1 i el 20 d'abril, amb relació a les quantitats satisfetes i retingudes al primer trimestre de l'any natural (de gener a març).
 • Entre l'1 i el 20 de juliol, amb relació a les quantitats satisfetes i retingudes al segon trimestre de l'any natural (d'abril a juny).
 • Entre l'1 i el 20 d'octubre, amb relació a les quantitats satisfetes i retingudes al tercer trimestre de l'any natural (de juliol a setembre).
 • Entre l'1 i el 20 de gener de l'any següent, amb relació a les quantitats satisfetes i retingudes al quart trimestre de l'any natural (d'octubre a desembre).

El termini s'escurça en cinc dies en cas de domiciliar el pagament de l'import i si el darrer dia de presentació de cada trimestre cau en dissabte, diumenge o festiu nacional, s'allarga al primer dia laborable posterior a la data habitual.

Abans de presentar el primer model 111, l'entitat haurà de comunicar a Hisenda que comença a satisfer rendiments sotmesos a retenció. La comunicació es fa mitjançant la presentació del model 036 i el termini per fer-ho és d'un mes a partir del moment en què es genera l'obligació.

De la mateixa manera, en el moment en què es deixen de satisfer els rendiments, caldrà fer una nova declaració censal per comunicar la baixa en el cens de retenidors. El termini també serà d'un mes a partir del moment en què cessi l'obligació.

Al mes de gener de l'any següent, caldrà presentar una declaració informativa amb el detall de tots els imports satisfets i retinguts, especificant quins han estat els perceptors/es i en quin concepte s'han abonat les quantitats satisfetes, entre altres dades: és el model 190.

Finalment, l'entitat estarà obligada a emetre un certificat a cada perceptor/a amb el total de quantitats satisfetes al llarg de l'any i de les retencions que se li han practicat, perquè tingui les dades necessàries per confeccionar la seva declaració de la renda.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Quan presentar el model 111

Imatge principal a portada: 
El model 111 reflecteix les retencions i ingressos a compte de l'IRPF. Font: Wikipedia.
Autor/a: 
Sandra Pulido
Resum: 

El model 111 serveix per reflectir les “retencions i ingressos a compte de l’IRPF”, segons l’Agència Tributària.

Les entitats han de presentar el model 111 per declarar a l’Administració tributària les corresponents retencions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que, posteriorment, Hisenda retornarà a la persona treballadora.

Imatges secundàries: 
El model 111 reflecteix les retencions i ingressos a compte de l'IRPF. Font: Wikipedia.
El model 111 s'ha de presentar durant els 20 primers dies naturals. Font: Freepik.
Subtitols: 
Com presentar el model 111
Obligació de comunicar l’alta i la baixa
Per què cal presentar la baixa
Continguts: 

En primer terme, cal tenir present que l’autoliquidació trimestral del model 111 s'ha de fer de forma telemàtica durant els vint primers dies naturals dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. En aquest últim cas, en relació amb les quantitats satisfetes i retingudes en el quart trimestre de l'any anterior (d'octubre a desembre).

A més a més, cal assenyalar que el model 111 s’ha de presentar sempre que l’entitat no lucrativa tingui persones treballadores en plantilla, encara que no hi hagi retencions, o quan hagi contractat serveis amb una persona que treballa per compte propi.

Quan una entitat ha de declarar retencions o ingressos a compte de l’IRPF, per exemple, per pagament a un/a treballador/a autònom/a o un/a conferenciant, o per beneficiar-se d’algun premi; inicialment, ha de comunicar-ho a Hisenda.

Alhora, si durant un trimestre no s’han satisfet rendiments subjectes a retencions o ingressos, també és necessari comunicar a l’Agència Tributària la baixa al cens de retenidors. En ambdós casos, aquesta comunicació es fa amb el model 036, que es pot obtenir al web de l’Agència Tributària.

És a dir, l’organització primer ha de presentar l’alta amb el model 036, posteriorment, ha de lliurar el model 111 i, en el moment que deixi de tenir els comptes amb retencions, haurà de presentar de nou el model 036 indicant la baixa. Aquest procediment s’haurà de repetir les vegades que sigui necessari, quan una entitat només tingui persones que treballen de forma interrompuda.

En la declaració censal de baixa, a més, és necessari que es concretin les causes. El cessament d’activitat professional és una causa habitual, per exemple, quan es deixa de necessitar un/a treballador/a autònom/a. No obstant això, hi poden haver altres raons acceptades.

Cal tenir en compte que, si no es presenta la baixa censal, es dona per fet que encara es manté la inscripció al cens. Per tant, durant aquest temps s’han d’anar presentant les declaracions o autoliquidacions periòdiques corresponents i l’Agència Tributària pot anar requerint la presentació del model 111.

Per tant, en el moment que una organització comença o deixa de tenir les obligacions de retencions o ingressos cal comunicar-ho a l’Agència Tributària. En cas que l’administració detecti que s’hauria d’haver presentat el model 111 i que ho notifiqui a l’entitat, imposarà una sanció que habitualment és de 200 euros (encara que pot reduir-se, si es paga en els terminis indicats en la notificació).

En cas que l’organització s’adoni abans de rebre la notificació, podrà presentar la documentació pertinent, encara que sigui fora de termini, amb un recàrrec segons el temps que hagi passat des del venciment.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Com afecta la pujada del salari mínim interprofessional a les entitats?

Imatge principal a portada: 
El salari mínim interprofessional passa de 1.000 euros bruts al mes a 1.080. Font: Canva.
Resum: 

El govern de l’Estat espanyol ha aprovat un augment del 8%, amb la qual cosa, el salari mínim assolirà els 1.080 euros al mes.

La publicació del Reial decret 99/2023, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per 2023, que en contempla una pujada fins als 1.080 euros bruts al mes, comporta canvis per a les entitats del tercer sector que hauran de comptar amb aquest increment del 8% respecte de l’establert l'any 2022 (en els casos pertinents).

Imatges secundàries: 
El salari mínim interprofessional passa de 1.000 euros bruts al mes a 1.080. Font: Canva.
El salari mínim ha passat de 735,9 euros mensuals l’any 2018, als 1.080 euros aprovats pel 2023. Font: Canva.
Subtitols: 
Com es calcula el salari mínim interprofessional?
A partir de quan es cobraran els 1.080 euros?
A qui afecta aquesta pujada?
Com s’apliquen els plusos i complements?
Continguts: 

A partir de l’acord arribat el gener de 2023, el salari mínim interprofessional passa de 1.000 a 1.080 euros bruts al mes. Cal assenyalar que l’SMI es calcula en catorze pagues, per tant, el sou brut anual se situa aquest any en 15.120 euros. No obstant això, en cas que les pagues extres s’abonin de forma prorratejada, és a dir en dotze pagues, el sou queda en 1.260 euros bruts al mes.

A més a més, l’SMI està calculat sobre una jornada completa. Amb la qual cosa, en cas de jornades inferiors s’ha de fer el càlcul proporcional.

Encara que l’increment del salari mínim interprofessional s’ha aprovat començat ja el 2023 i, per tant, les persones treballadores per compte d’altri ja han hagut de rebre la seva primera paga; aquesta reforma aprovada té caràcter retroactiu. Això vol dir que el salari mínim de 1.080 euros (o l’equivalència amb les pagues extres prorratejades) s’aplica des de l’1 de gener de 2023.

Les entitats sense ànim de lucre que paguen l’SMI hauran de compensar la pujada salarial del gener en les següents nòmines de les persones afectades. Per tant, en la propera remesa de nòmines cal que tenir en compte aquesta variació, a fi i efecte que anualment siguin 15.120 euros.

Amb aquesta modificació es veuen beneficiades només aquelles persones treballadores per compte d’altri que cobren l’SMI. En cas que el salari vingui determinat per un conveni col·lectiu, aquest -a priori- preval. Malgrat això, cal tenir en compte que la normativa marca que els salaris establerts segons conveni col·lectiu no poden ser inferiors a l’SMI en el còmput anual.

També cal assenyalar que la pujada de 80 euros mensuals no afecta aquelles persones que anualment cobren per sobre del salari mínim interprofessional. Per tant, aquelles organitzacions que no paguen cap SMI no han de fer canvis en les nòmines a conseqüència d’aquesta aprovació.

Arran d’una sentència publicada l’any 2022, els plusos que, per exemple, poden obtenir les persones treballadores per antiguitat ara ja no se sumen a l’SMI. Per contra, el plus es considera un complement del salari base fins a arribar al salari mínim. És a dir, una persona treballadora pot tenir una base salarial inferior a l’SMI i compensar aquesta diferència amb el plus.

Per tant, en el supòsit que una persona treballadora cobri per sobre del salari mínim (tenint la base salarial per sota més el plus), tampoc estarà obligada a percebre el 8% de l’augment salarial. Val a dir, però, que en aquest aspecte cal tenir present el que estableixen els convenis col·lectius, perquè alguns impedeixen aquesta possibilitat.

D'altra banda, aquesta pujada salarial tindrà canvis fiscals mínims, perquè, com a màxim, es retindran 40 euros per IRPF (si només es cobra l'SMI).

Des del servei d’assessorament de Xarxanet es poden resoldre qüestions en referència a aquest i altres temes que afecten les entitats no lucratives.

field_vote: 

Què cal saber sobre el model 347?

Imatge principal a portada: 
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.
Autor/a: 
Sandra Pulido i Eugenia Ifer
Resum: 

Es tracta d’una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones.

Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Es tracta d’una data que les persones responsables de la comptabilitat han de tenir en compte dins del calendari fiscal.

Imatges secundàries: 
Cada mes de febrer és el moment perquè les entitats presentin el model 347. Font: Freepik.
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.
Subtitols: 
Què és el model 347?
Qui té obligació de presentar aquesta declaració?
Quan i com s’ha de presentar?
Què cal incloure i què no?
Sancions per no presentar el model 347
Continguts: 

Aquest model és una declaració informativa que han de presentar les entitats a l'Agència Tributària per informar de les operacions (compres i vendes) que han dut a terme durant l’exercici fiscal amb terceres persones, entitats o empreses. L’objectiu d’aquesta declaració és que l’Agència Tributària pugui creuar dades sobre aquestes operacions i detectar possibles factures que no hagin estat declarades, entre altres irregularitats.

El model 347 inclou informació i dades personals, és a dir, amb transcendència tributària. Això significa que cal presentar obligatòriament aquesta informació a Hisenda perquè la pugui fer servir per configurar els esborranys de les declaracions de l'IRPF. En tractar-se d'una declaració tan important les sancions poden ser dures.

Cal que presentin aquest model totes les persones físiques i jurídiques, públiques i privades que hagin fet alguna venda de béns i/o prestació de serveis. Això suposa que estan obligades a presentar-lo les organitzacions sense ànim de lucre, establiments de caràcter social i comunitats de propietàries en règim de propietat horitzontal que hagin fet aquestes accions (venda de béns i/o prestació de serveis) al marge d'activitats empresarials o professionals.

Malgrat això, hi ha accions que no s'han d'incloure: el subministrament d’aigua, l'electricitat o els combustibles, o per les operacions d’assegurances.

Per tant, aquestes entitats obligades han de presentar la declaració sempre que hagin comprat a un mateix proveïdor/a o venut a un mateix client/a per una quantitat superior a 3.005,06 euros en conjunt durant tot l'any (IVA inclòs). Per exemple, si la quota d'una única persona sòcia supera els 3.005,06 euros sí que caldria declarar-la.

Les entitats del tercer sector també han d’incloure en la declaració les subvencions rebudes i atorgades que superin els 3.005,06 euros. És important tenir clar quina és l'entitat que atorga la subvenció, és a dir, el NIF, ja que un mateix ens subvencionador com la Generalitat pot atorgar subvencions des de diferents departaments o àrees (amb NIF diferent).

En cas que una entitat no hagi dut a terme cap de les operacions subjectes a declarar, no ha de presentar el model 347.

El període per presentar el model 347 és durant el mes de febrer de l’any següent al qual corresponen les dades a declarar. Enguany, la presentació de l’exercici del 2022 serà de l’1 al 28 de febrer de 2023. Aquestes dates poden canviar si el 28 de febrer cau en cap de setmana o festiu, perquè en aquest cas el termini finalitzaria el dilluns següent.

D’altra banda, actualment la presentació s’ha de fer obligatòriament de forma telemàtica. En aquest cas, cal disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat, de representant de persona jurídica. També hi ha la possibilitat d’emprar el certificat d’un gestor/a amb capacitat per fer tràmits amb Hisenda.

Les compres i les vendes que s'hagin de declarar s'inclouen en el trimestre en el qual s'hagi comptat a la declaració de l'IVA de l'organització. No obstant això, si l'entitat no presenta declaracions d'IVA, aquestes operacions s'han d'incloure en el trimestre corresponent, segons la data de factura.

Tal com estableix la normativa, hi ha operacions que les organitzacions del tercer sector no cal que incloguin: les que ja s’han informat en altres models o les vendes que estan exemptes d’IVA (perquè apliquen l’exempció relativa al caràcter social de l’entitat).

La facturació exempta d’IVA per altres motius fora del caràcter social que sigui superior a 3.005,06 euros sí que s’ha de declarar, així com les que estan subjectes a IVA.

De les operacions que cal incloure s’han de posar les dades de la persona declarant (l’entitat que presenta la declaració) i de la declarada (persona tercera amb la qual s’ha treballat).

En aquesta graella s'indiquen les vendes i ingressos més habituals per a les entitats no lucratives que s'han d'incloure o no:

Operacions vendes i ingressos Es declaren
Donacions de persones o empreses No
Quota de soci/a > 3.005,06 € per soci/a
Facturació exempta d'IVA de caràcter social No
Facturació exempta d'IVA per qualsevol altre motiu > 3.005,06 €
Facturació subjecta a IVA > 3.005,06 €
Lloguer cobrat per l’entitat subjecte a retenció No
Subvencions cobrades d’organismes oficials > 3.005,06 €
Subvencions per a l’activitat cobrades d’altres organismes >3.005,06 €

En aquest cas, es mostren les compres i despeses:

Operació compres i despeses Es declaren
Compres a proveïdors/es en general, sense IRPF > 3.005,06 €
Compres a proveïdors/es d’aigua, electricitat, combustibles i assegurances > 3.005,06 € (entitats de caràcter social) No
Compres a proveïdors/es d’aigua, electricitat, combustibles i assegurances > 3.005,06 € (entitats sense caràcter social)
Compres a proveïdors/es en general, lloguers, amb IRPF > 3.005,06 € No
Nòmines i assegurances socials No
Subvencions i ajuts atorgats > 3.005,06 €

Si no es presenta el model 347 durant el període establert (indicat anteriorment), l’entitat obligada a declarar-lo pot rebre una sanció en funció del temps que hagi passat des del moment en què havia de fer-ho.

Si es presenta fora de termini, però abans de rebre el requeriment d'Hisenda, la sanció és de 10 euros per cada persona declarada, amb un mínim de 150 euros i un màxim de 10.000. En cas que es faci l'abonament de la sanció en període voluntari, sense haver sol·licitat cap ajornament o fraccionament del pagament, o sense haver interposat cap recurs o reclamació s'aplica una reducció del 40%.

D'altra banda, si la presentació es fa després d'haver rebut un requeriment, la sanció és del doble. Això suposa 20 euros per cada declarat/da, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000. Si no es presenta cap recurs o reclamació també s'hi aplica la reducció.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Com funciona l’eina Pre303?

Imatge principal a portada: 
El Model 303 de l'IVA consisteix en la liquidació d’aquest impost. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

L’Agència Tributària ha desenvolupat una eina per facilitar l’emplenament del model 303.

Pre303 és una eina que ajuda a liquidar i presentar el model 303 a totes aquelles persones físiques o jurídiques contribuents que hagin de declarar l'IVA amb aquest model.

Imatges secundàries: 
El Model 303 de l'IVA consisteix en la liquidació d’aquest impost. Font: Canva.
Els Llibres agregats (LLAA) donen a conèixer els imports que s'han de declarar al model 303. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és l’eina Pre303?
Quines caselles incorpora automàticament a la liquidació el Pre303?
Altres funcionalitats i serveis
Continguts: 

Per tal de facilitar l’emplenament del model 303 l’Agència Tributària des de 2021 té en funcionament 'Pre303. Un servei per a tothom'.

El Pre303 consisteix en un servei d’ajuda al qual s’accedeix amb el certificat digital de l’entitat, que facilita la confecció del model 303 oferint determinades caselles ja emplenades, com per exemple la cartera de quotes a compensar a favor de l’entitat que s’hagin generat en liquidacions prèvies.

També permet consultar i actualitzar les dades censals que li constin a l’Agència Tributària en relació amb l’IVA, eliminant la possibilitat de discrepàncies que podrien originar demores en la tramitació d’una devolució o en l’inici d’un procediment de comprovació (el que s'entén habitualment per una inspecció) respecte d’aquest impost.

El servei està disponible tant pels models 303 que estiguin dins de termini de liquidació habitual com per aquelles declaracions extemporànies (fora de termini) que s’hagin de presentar, i també per a declaracions complementàries.

En cas que l’entitat estigui inclosa en l'SII (Subministrament Immediat d’Informació), on es porten els llibres de registre de l’IVA directament des de la seu electrònica d'Hisenda, també es podran consultar els imports que hi constin en els llibres agregats. Aquest sistema SII només és d’aplicació obligatòria per a les entitats que facturin més de 6.010.121,04 €, però s'hi pot optar de forma voluntària.

L’accés al servei Pre303 es fa directament des de l'opció de presentació del model 303 que hi ha a la web de l’Agència Tributària.

Sempre que l’Agència Tributària tingui a la seva disposició la informació necessària quedaran autocomplimentades les següents caselles:

 • Casella 110: en aquesta casella es trobarà l'import que l’entitat tingui pendent de compensació de períodes anteriors. Es pot consultar l'origen del saldo pendent desglossat per exercici i per període de generació. En cas que no s’estigui d’acord amb aquesta dada, l’entitat la pot modificar.
 • Casella 77: en aquest apartat es recull l'import de l’IVA diferit a la importació pendent d'ingrés que tingui l’entitat en el moment de l'accés al Pre303 per a aquell període i exercici, només en el cas que s’hagin fet operacions d’importació.
 • Codi IBAN: en aquest bloc sortirà el compte bancari on es realitzarà la devolució (només en el quart trimestre). Si el resultat surt a ingressar i s’indica la modalitat de domiciliació, apareixerà l'últim compte de domiciliació identificada per a l’entitat. Cal remarcar que aquest compte es podrà modificar sempre que es vulgui fer el pagament des d’un altre compte bancari.
 • Número justificant complementari: en cas que es tracti d’una declaració complementària, quan es marqui aquesta casella es complimentarà automàticament el número de justificant de l'autoliquidació que complementa.
 • Casella 70: aquesta casella, exclusiva per a declaracions complementàries, recull l'import de l'autoliquidació anteriorment presentada respecte de la nova que s’estigui confeccionant.

Altres funcionalitats, a més de les explicades en els apartats anteriors, són les que s’indiquen a continuació:

 • Identificació: al primer apartat del model es troben quasi totes les caselles emplenades, tret d'aquelles que hagi d'informar la persona contribuent en el moment de la presentació si fos necessari (per exemple, si ha rebut alguna factura en règim d’IVA de llibre de caixa, si es troba en situació de concurs de creditors, etc.).
 • Liquidació: aquest apartat només està disponible per a les persones contribuents de l'SII amb accés als llibres agregats. Aquí es troben les dades econòmiques de l'autoliquidació de l'impost, en la qual la persona contribuent veu els imports incorporats a totes les caselles.
 • Activitats realitzades a l'exercici: visualització de les activitats de l'última autoliquidació de l'exercici per a les persones contribuents exonerades de presentar el model 390 com, per exemple, les que només hagin emès factures en concepte d’arrendament.
 • Operacions realitzades a l'exercici: només disponible per a persones contribuents SII amb accés als llibres agregats i en l'última autoliquidació de l'exercici.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Model 303: tot el que cal saber

Imatge principal a portada: 
El Model 303 consisteix en la liquidació trimestral de l'IVA. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El model 303 serveix per realitzar la liquidació trimestral de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Cada trimestre qualsevol entitat que desenvolupi una activitat subjecta a IVA ha de presentar el model 303, independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, el resultat és zero o a favor de l’organització.

Imatges secundàries: 
El Model 303 consisteix en la liquidació trimestral de l'IVA. Font: Canva.
El resultat del model 303 és la diferència entre l’IVA repercutit i l’IVA suportat. Font: Canva.
Subtitols: 
Què és el model 303?
Emplenar el formulari
Emplenar el formulari
Quan i com s’ha de presentar?
Continguts: 

El model 303 s’utilitza per realitzar la liquidació trimestral de l'IVA a l’Agència Tributària. El resultat d’aquesta declaració és la diferència entre l'IVA repercutit a les factures de vendes i l’IVA suportat deduïble a les factures de despeses.

Si l'activitat de l’entitat està subjecta a IVA, està obligada a realitzar la presentació del model 303. Aquesta presentació s’ha de realitzar independentment de si el resultat de la declaració és a ingressar, amb signe negatiu o a zero.

Per tal de facilitar l’elaboració i presentació d’aquest model, l’Agència Tributaria ha desenvolupat l’eina Pre303, que pot ajudar amb el tràmit.

El primer pas és especificar l’IVA repercutit, és a dir, el que l’entitat ha generat amb les seves vendes, i s’ha de fer de forma desglossada segons el percentatge d’IVA aplicat. Les bases s’informen a les caselles 01, 04 i 07, i les quotes respectives a les caselles 03, 06 i 09.

A continuació, i únicament si l’organització està inscrita al registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i ha fet compres intracomunitàries, cal indicar les bases de les compres i les quotes autorrepercutides, a les caselles 10 i 11, respectivament.

Si l’entitat ha fet compres on hi hagi inversió del subjecte passiu (ISP), com ara factures de Facebook, Google o altres compres per via electrònica on no se li hagi carregat IVA espanyol, cal que faci el mateix que a l’apartat de les intracomnitàries: declarar l’autorrepercutides a les caselles 12 i 13.

Les caselles 14 i 15 serveixen per informar de bases i quotes que s’hagin modificat, per exemple, quan l’entitat ha fet una factura rectificativa abonant una factura emesa prèviament declarada. Aquestes caselles són les úniques d’aquest apartat d’IVA meritat que es poden consignar amb signe negatiu.

De la casella 16 a la 26 només s’omplen si l’organització està en règim de venda minorista amb recàrrec d’equivalència, situació que no és gens habitual en el cas de les entitats no lucratives.

La suma total de les quotes generades, és a dir, el total d’IVA repercutit, s’indica a la casella 27.

El segon pas, és emplenar les caselles corresponents a l'IVA deduïble, referents a les compres realitzades per l’entitat. En aquest cas, a les caselles de la 'columna base' s’han de posar les diverses bases imposables que figurin a les factures de compres i que siguin deduïbles, i a les caselles de la 'columna quota' es consignan els imports que l’organització tingui dret de deduir, en funció del règim de deduccions que tingui l’entitat.

Si tots els ingressos de l’entitat estan generant IVA, es pot deduir la totalitat de l’IVA suportat a les compres, sempre que aquestes hagin estat necessàries per desenvolupar les activitats i estiguin documentades amb factura completa.

Però si es té una part de la facturació subjecta i una altra exempta, les factures de les compres només es podran deduir de forma parcial en funció de la modalitat de prorrata que estigui aplicant l’entitat.

Dins de l’apartat de l’IVA deduïble, cal separar les bases i quotes suportades segons si són operacions interiors, intracomunitàries o importacions, i també segons si es tracta d’operacions corrents o si són compres de béns d’inversió. Als efectes de l’IVA, només tenen aquesta consideració les compres d’immobilitzats que superin els 3.000 euros.

Si s’han produït compres amb inversió de subjecte passiu, la part deduïble no es declara de forma separada, com en l’apartat de l’IVA meritat, sinó que s’ha d’incloure dins dels apartats destinats a les quotes suportades en operacions interiors.

A la declaració del quart trimestre cal omplir la casella 43, en cas que calgui fer regularitzacions en les deduccions aplicades en anys anteriors en béns d’inversió i la casella 44, si hi ha diferències entre la prorrata que s’ha aplicat de forma provisional i la que ha resultat definitiva per l’exercici que s’està liquidant.

El resultat de la liquidació és la diferència entre les caselles 27 (quota meritada) i la 45 (total a deduir).

Aquelles organitzacions que facturin fora del territori nacional no han d'incloure la informació sobre l'import de les vendes i serveis oferts a les caselles ordinàries, ja que no reporten quotes d’aquest impost. Aquesta informació s’ha d’incloure en l'apartat d'informació addicional, un bloc merament informatiu on només s’han de reflectir les operacions facturades sense IVA, però que han originat dret a deducció. Principalment, són les vendes intracomunitàries i exportacions.

El model 303 s’ha de presentar obligatòriament en modalitat telemàtica i amb periodicitat trimestral en aquests terminis:

 • Primer trimestre: de l’1 al 20 d'abril.
 • Segon trimestre: de l’1 al 20 de juliol.
 • Tercer trimestre: de l’1 al 20 d’octubre.
 • Quart trimestre: de l’1 al 30 de gener de l'any següent de l'exercici.

Consideracions que cal tenir en compte:

 • L'últim dia del termini pot variar si és dissabte, diumenge o festiu, en aquestes situacions s’ajorna el termini fins al següent dia hàbil.
 • En cas que el resultat sigui positiu i es decideixi realitzar la presentació mitjançant domiciliació bancària, el termini per fer-ho acaba cinc dies abans de la data límit.
 • Si el resultat de la declaració del quart trimestre surt negatiu, és a dir, a favor de l’entitat, es pot demanar la devolució d’aquest import. L’Agència Tributària té fins a sis mesos posteriors a la data límit de presentació de la declaració, és a dir, fins el 30 de juliol, per fer el retorn. Opcionalment, es pot deixar per compensar amb posteriors liquidacions, com s’ha hagut de fer a les liquidacions dels trimestres anteriors. Aquesta opció és recomanable si l’entitat té previst emetre una facturació subjecta a IVA en els dos primers trimestres de l’any i preveu que li sortirà a pagar en alguna d’aquestes declaracions.

Finalment, cal recordar que totes les organitzacions que hagin presentat algun model 303 durant l’exercici estan obligades a presentar entre l’1 i al 30 de gener el corresponent resum anual, model 390, llevat que la seva facturació subjecta hagi estat causada únicament per vendes en concepte d’arrendaments. Si és aquest el cas, no es presentarà el model 390, però si s'haurà d’omplir l’apartat d’informacions addicionals on s'informarà de la tipologia d’activitat, volum d’operacions realitzades i prorrates, entre altres dades.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Què és el model 123?

Imatge principal a portada: 
La presentació del model 123 només es podrà realitzar en format virtual. Font: Canva.
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

El model 123 serveix per presentar les retencions i els ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost sobre Societats i l'impost sobre la Renda de no Residents.

Segons l’Agència Tributària el model 123 s’ha de presentar de forma trimestral en els primers vint dies d’abril, juliol, octubre i gener (respecte de l’últim trimestre de l’any).

Imatges secundàries: 
La presentació del model 123 només es podrà realitzar en format virtual. Font: Canva.
El model 123 es presentarà en els primers vint dies de cada trimestre. Font: Canva.
Subtitols: 
Model 123
Com s’ha de complimentar?
Quan s’ha de presentar?
Continguts: 

El model 123 és el document amb el qual es presenta la declaració trimestral sobre les retencions i ingressos a compte de l’IRPF, l'Impost Sobre Societats o l’Impost Sobre la Renda de no Residents, quan l’entitat ha pagat, durant el trimestre, interessos o altres retribucions de capital, principalment sobre préstecs no bancaris.

La presentació d’aquest model obliga també a presentar una declaració informativa anual, el model 193, que és el resum anual de les retencions i ingressos dels rendiments sobre el capital mobiliari. L’obligació neix quan s’hagi presentat algun model 123 durant l’any corresponent, i es fa durant el mes de gener de l’any següent.

Per tal de complimentar de forma correcta el model s’ha d‘entendre la seva estructura:

1. Identificació i meritació: en aquest apartat s'han d'indicar les dades de l'entitat, l’any pertinent i el trimestre que es vol declarar.

2. Liquidacions:

 • Casella 01: s’ha d’indicar el nombre total de subjectes passius o contribuents que hagin obtingut rendiments o rendes del capital mobiliari.
 • Casella 02: s’ha d’assenyalar el còmput total de les bases de retencions i ingressos.
 • Casella 03: s'introdueix l'import total de les retencions i ingressos a compte.
 • La resta de caselles que recull el model fan al·lusió a rendiments o percepcions de rendes de capital immobiliari que s'han realitzat en exercicis anteriors, i no són habituals.

3. Complementària: en aquest bloc s'ha d’indicar si es tracta d'una declaració complementària. Si és el cas, cal especificar el número de justificant de la declaració que es vol complementar i indicar a la 'casella 07' l’import que es va ingressar en aquesta declaració anterior.

4. Ingrés: a aquesta casella es consigna l’import total a ingressar.

En cas que es presenti la declaració en la modalitat de domiciliació, cal informar del número de compte bancari de l’entitat on l’Agència Tributària farà el càrrec el darrer dia del termini de presentació del model.

Pel que fa al termini de presentació i pagament bancari del model 123, s’ha de presentar cada trimestre:

 • Primer trimestre: de l'1 al 20 d'abril.
 • Segon trimestre: de l'1 al 20 de juliol.
 • Tercer trimestre: de l'1 al 20 d'octubre.
 • Quart trimestre: de l'1 al 20 de gener de l'any següent de l'exercici, respecte de l’últim trimestre de l’any anterior.

Si l’entitat opta per la modalitat de pagament per domiciliació, aquests terminis s’escurçaran 5 dies.

En el cas que l’entitat tingui un volum d'operacions superior a 6.010.121,04 euros la presentació s'ha de realitzar de forma mensual. El termini en aquest cas és de l'1 al 20 de cada mes.

Aquest model s’ha de presentar de forma telemàtica. Per aquest motiu, cal tenir el certificat electrònic de representant de persona jurídica de l’entitat per poder dur a terme la tramitació.

Finalment, cal recordar que cal fer les altes i baixes censals corresponents, mitjançant presentacions de Declaracions Censals del model 036, quan l’entitat no realitzi aquest model de forma habitual.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre el calendari fiscal del 2023

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Les entitats han de tenir present el calendari de l’Agència Tributària per tal de complir amb les obligacions fiscals.

Quan comença l’any és important que les organitzacions del tercer sector utilitzin el calendari fiscal, ja que és una eina eficaç que permet tenir presents els terminis de presentació de les pertinents declaracions fiscals que les pertoqui presentar, segons el seu volum econòmic i la tipologia d’operacions que realitzin.

En aquest calendari fiscal del 2023 es presenten els principals models que pot haver de declarar una entitat sense ànim de lucre durant l’any.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Canva
Subtitols: 
Declaracions trimestrals de retencions de l’IRPF
Declaracions anuals d’IRPF
Declaracions d’IVA
Continguts: 

Durant l’1 i el 20 dels mesos de gener (referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), abril, juliol i octubre s’han de presentar els models trimestrals de retencions de l’IRPF.

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions en concepte de l’IRPF, quan s’han fet pagaments a persones físiques.
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes o rendiments procedents d’arrendaments o sotsarrendament d’immobles urbans, quan l’entitat té algun local llogat.
 • Model 123: declaració trimestral per presentar les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, Impost sobre Societats i l'impost sobre la renda de no residents, quan s’han pagat interessos de préstecs no bancaris i d’altres rendiments de capital.
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a Espanya a efectes fiscals, quan s’han abonat retribucions a persones físiques o jurídiques, no residents, que hagin fet treballs per a l’entitat dins de territori espanyol.

Entre l’1 i el 31 de gener s’han de presentar els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recull les dades agregades de totes les declaracions trimestrals de retencions que s’han fet al llarg de l’any.

 • Model 190: resum anual de les retencions de rendiments de treball o d’activitats professionals, entre d’altres que s’han produït al llarg de l’any. La presentació d’aquest model s’ha de realitzar, en cas que l’entitat hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions i ingressos dels arrendaments d’immobles urbans. En aquest cas, sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions i ingressos dels rendiments sobre el capital mobiliari. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’impost sobre la renda de persones, entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

Així mateix, també cal tenir presents altres models informatius que es presenten anualment, encara que no són resums de models ja presentats:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener, per part de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Model 347: declaració informativa sobre les operacions (compres,vendes o subvencions cobrades) amb terceres persones, entitats, empreses o Administracions públiques superiors a 3.005,06 euros (IVA inclòs) durant l’any natural corresponent. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 28 de febrer.

Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit (IVA), les organitzacions hauran de presentar aquests models entre l’1 i el 30 de gener i l’1 i el 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre.

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions (compra o venda) de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda (ROI).
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303. Només s’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener.

En aquest calendari fiscal del 2023 cal afegir el 10 d’abril com a data inici de la campanya de la renda 2022, que han de presentar les persones físiques. Des d’aquesta data estarà disponible el tràmit a través d’internet. El termini màxim per a la seva presentació és el 27 de juny.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Quins models fiscals cal presentar durant el gener?

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Al mes de gener les entitats, en funció del seu cas particular, poden haver de presentar una sèrie de documents a l’Agència Tributària. Per aquesta raó, cal que tinguin en compte les dates dels terminis establerts per a cada model.

Segons el calendari fiscal de l’Agència Tributària durant el mes de gener s’han de presentar les declaracions anuals i trimestrals d’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Canva
Subtitols: 
Declaracions trimestrals de retencions de l’IRPF
Declaracions anuals d’IRPF
Declaracions d’IVA
Continguts: 

Durant l’1 i el 20 dels mesos de gener (referent a l’últim trimestre de l’any natural anterior), s’han de presentar els models trimestrals de l’IRPF:

 • Model 111: declaració trimestral de les retencions i ingressos fetes en l’IRPF.
 • Model 115: declaració trimestral sobre les retencions i ingressos per rendes o rendiments procedents d’arrendaments o sotsarrendament d’immobles urbans.
 • Model 123: declaració trimestral per presentar les retencions i els ingressos a compte de l’IRPF, Impost sobre Societats i l'impost sobre la renda de no residents.
 • Model 216: declaració trimestral de les retencions de pagaments a persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a Espanya a efectes fiscals.

A més a més, entre l'1 i el 20 de gener també cal presentar el model 993. En aquest cas hi estan obligades les entitats que tenen la finalitat de fomentar la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics; de fomentar la llengua catalana, o les associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient, que hagin rebut donatius procedents de persones físiques, residents a Catalunya. Aquest model, a diferència de tota la resta, es presenta a l’Agència Tributària de Catalunya, i no a l’estatal.

Entre l’1 i el 31 de gener s’han de presentar els resums anuals, és a dir, les declaracions informatives on es recullen totes les declaracions trimestrals que s’han fet al llarg de l’any.

 • Model 190: resum anual de les retencions de rendiments de treball o d’activitats professionals, entre d’altres que s’han produït al llarg de l’any. La presentació d’aquest model s’ha de realitzar, en cas que l’entitat hagi presentat algun model 111 durant l’exercici.
 • Model 180: resum anual de les retencions i ingressos dels arrendaments d’immobles urbans. En aquest cas, sempre que s’hagi presentat algun model 115 durant l’exercici.
 • Model 193: resum anual de les retencions i ingressos dels rendiments sobre el capital mobiliari. Cal haver presentat algun model 123 en l’exercici.
 • Model 296: resum anual de les retencions per l’Impost sobre la Renda de persones, entitats considerades com a no residents a l’Estat espanyol pel que fa a la fiscalitat. Aquest document, per tant, és necessari quan s’hagi presentat algun model 216 en l’exercici.

Així mateix, també cal tenir present el model 182 que es presenta anualment, encara que no és un resum d’altre model presentat:

 • Model 182: declaració informativa dels donatius, donacions i aportacions rebudes, que donen dret a una deducció. Aquest model s’ha de presentar entre l’1 i el 31 de gener.

En relació a l’últim trimestre de l’any, entre l’1 i el 30 de gener, les organitzacions hauran de presentar els següents models pel que fa a l’impost sobre el valor afegit (IVA).

 • Model 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
 • Model 349: declaració informativa de les operacions (compra o venda) de béns o serveis duts a terme entre empreses o entitats subjectes a l’IVA, inscrites en el Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.
 • Model 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l’exercici. L’han de presentar les entitats que hagin tramitat algun model 303. Només s’ha de presentar entre l’1 i el 30 de gener.

Per tal de resoldre dubtes en referència a aquesta qüestió o altres relatives a la gestió d'entitats no lucratives es pot accedir als serveis d’assessorament i d’acompanyament.

field_vote: 

Tot el que cal saber sobre les auditories de subvencions

Imatge principal a portada: 
 Font: Canva
Autor/a: 
Eugenia Ifer
Resum: 

Quan es rep una subvenció s'ha de seguir i respectar les seves bases reguladores.

És molt freqüent que les Administracions públiques (autonòmiques, estatals o internacionals) concedeixin subvencions a les organitzacions. Així doncs, aquestes ajudes comporten una sèrie de requisits, i un d'ells és exigir a les entitats beneficiades un informe emès per un auditor/a de comptes que certifiqui la correcta implementació de la subvenció rebuda.

Imatges secundàries: 
 Font: Canva
 Font: Canva
Subtitols: 
Què és una subvenció?
Quan s’ha de realitzar l’auditoria de subvencions?
Què ha d’incloure?
Continguts: 

L'article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions defineix subvenció com; “tota disposició dinerària realitzada per les administracions públiques, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits”:

 • Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris/es.
 • Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari/a complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.
 • Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

Segons estableix la normativa vigent, en qüestions relatives a la revisió de comptes justificativa de subvencions, les organitzacions que es beneficiïn d'una subvenció pública hauran de presentar un informe elaborat per un auditor/a de comptes. L'article 74 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei de Subvencions estableix que si el beneficiari/a està obligat a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu es durà a terme pel mateix auditor, excepte que les bases reguladores prevegin el nomenament d'un altre auditor/a.

Quan el beneficiari/a no estigui obligat a auditar els seus comptes, la designació de l'auditor/a de comptes serà realitzada per ell/ella, en cas que les bases reguladores de la subvenció prevegin el seu nomenament per l'òrgan.

En la majoria dels casos la despesa d'auditoria té la condició de despesa subvencionable quan així ho estableixin les bases reguladores de la subvenció i fins al límit que en elles estigui fixat.

Pel que respecta a l'abast i profunditat de l'auditoria del compte justificatiu, aquesta haurà d'atenir-se al que fixin les bases reguladores de la subvenció. A més, haurà d'estar subjecte a les normes d'actuació i supervisió indicades per l'òrgan competent per al control financer de subvencions.

El compte justificatiu de la subvenció ha d'incloure una memòria econòmica abreujada amb els costos del projecte. En la memòria ha de quedar clar la correlació entre la despesa i la descripció del treball efectuat.

Per una correcta realització d'un informe d'auditoria, l'entitat haurà de posar a la disposició de l'auditor/a tota la documentació que aquest pugui requerir per a la realització del seu treball. En els supòsits en els quals l'auditor no se li faciliti tota la documentació necessària, aquest podrà incloure una limitació a l'abast en el seu informe d'auditoria, indicant el motiu i la causa d'aquesta.

A més, els documents, llibres i registres utilitzats en l'execució de l'auditoria hauran de ser conservats per si fos necessari aplicar les comprovacions i controls previstos per la legislació.

La memòria econòmica abreujada inclourà, com es detalla en les bases reguladores de la subvenció, un contingut mínim amb un estat representatiu de les despeses incorregudes en la realització de l'activitat o activitats subvencionades. Tals despeses hauran d'anar degudament agrupades, i, en el cas que fos pertinent, amb anotació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.

field_vote: